Alle kleuters beschikken over een heen- en weerschriftje dat vooral de communicatie tussen de ouders en de klastitularis wil verhogen. Zowel de kleuterleidster als de ouders kunnen er opvallende gebeurtenissen, observatie- en evaluatiegegevens, concrete afspraken, mooie momenten, … in kwijt.

De leerlingen van de lagere school beschikken over een eigen agenda.  Binnen het vormingsdomein ‘Leren leren’ is een agenda een eerste instrument. De agenda wordt o.a. gebruikt om huiswerken en lessen te plannen, om belangrijke afspraken te noteren, om punten in neer te schrijven, om een nota te schrijven, … Dagelijks worden huistaken, lessen en soms een mededeling genoteerd. Het zijn dus die taken die volbracht worden. Kinderen worden begeleid om (naargelang de leeftijd) zelfstandig een agenda te leren bijhouden en deze te laten functioneren binnen hun leren.

De klastitularis kijkt de agenda’s na (dagelijks in de eerste graad, wekelijks in de tweede en derde graad).

Wilt U eveneens de agenda van uw kind ter hand nemen en tekenen; het is een teken van mee-beleven met de zorg voor uw kind op school.

Posted in: Praktisch