Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maken ouders er gebruik van, dan moeten ze er wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat u zal moeten betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder.

De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad.

De scherpe maximumfactuur voor het schooljaar 2015– 2016

Op basis van het gezondheidsindexcijfer van maart 2012 en de toepassing van de indexeringsformule en de afronding zijn dit de aangepaste bedragen voor het schooljaar 2015 – 2016:

 

Leeftijd en niveau Geïndexeerd bedrag
Kleuter per schooljaar Max 45 euro = 5 x €9
Lager per schooljaar Max 85 euro = 5 x €17

Deze bedragen worden geïnd via tweemaandelijkse voorschotten (oktober – december – februari – april – juni).

De tweejaarlijkse openluchtklassen vallen onder de minder scherpe maximumfactuur en mag voor het volledig lager onderwijs maximum € 410 bedragen.

De schoolraad controleert op het einde van het schooljaar of gevraagde bedragen daadwerkelijk zijn gebruikt. Zo niet wordt het aan de ouders teruggestort. Een overzicht van de gemaakte onkosten kan u op aanvraag verkrijgen.

Bij afwezigheden en annulaties kunnen de gemaakte kosten worden aangerekend.

 

Detailbijdrageregeling

Bekijk KOSTENRAMING BIJDRAGEREGELING SCHOOLJAAR 2015-2016 (PDF)

Betalingsmodaliteiten

tweemaandelijks wordt de rekening via de kinderen meegegeven. We vragen om binnen de 14 dagen per overschrijving of per domiciliëring te betalen.

Ouders die van een bankoverschrijving wensen over te gaan op bankdomiciliëring kunnen een aanvraag bekomen op het secretariaat.

Bij nalatigheid ontvangt u een herinnering. Daarna neemt de directie persoonlijk contact met u op. Indien uw kind om financiële redenen niet aan een activiteit kan deelnemen, vragen we vooraf contact op te nemen met de directie.

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Discretie is verzekerd

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft, zonder dat er financiële problemen gesignaleerd worden of omdat gemaakte afspraken niet nageleefd worden, zullen wij ons verplicht zien verdere stappen te ondernemen om betaling te bekomen. Ook dan zoeken we in eerste instantie naar een oplossing in overleg. Als dat niet mogelijk blijkt, kan de school overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf ingebrekestelling kan het openstaand bedrag worden verhoogd met de wettelijke intrest.

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

 

Posted in: Reglement