Elke ouder is steeds welkom op de school. U kunt er met al uw vragen terecht bij de directie. Er is steeds mogelijkheid om bij probleemsituaties contact op te nemen met de leerkracht (via de directie) maar niet in de klassen tijdens de activiteiten. Het liefst vinden deze contacten dus voor of na schooltijd plaats.

Er is individueel, gestructureerd oudercontact voorzien voor de kleuters van de eerste en tweede kleuterklas en dit tweemaal per schooljaar. Voor de kleuters van de derde kleuterklas is er een oudercontact in het 1ste trimester en in het midden van het 2de trimester. In juni voorzien we een selectief oudercontact.

Voor het lager is er oudercontact voorzien in oktober en in februari.

Het 6de leerjaar heeft wel nog een extra oudercontact i.v.m. de overgang naar het secundair onderwijs. Op het einde van het schooljaar kan een contact aangevraagd worden door de school of door de ouders.

Daarnaast organiseert de school tal van activiteiten waarbij u informatie over uw kind, over de klas van uw kind of over de school kunt nemen:

  • in de laatste week van augustus of de eerste week van het schooljaar vindt een info-avond plaats zowel in de kleuterafdeling als het lager.
  • op uw vraag is een extra oudercontact te organiseren.
  • op uw vraag is een huisbezoek te organiseren.
  • er zijn extra oudercontacten voor kinderen die extra zorg nodig hebben.
  • infomomenten over studiemogelijkheden na het zesde leerjaar, openluchtklassen, …
  • een afscheidsviering en – receptie voor ouders en leerlingen van het zesdeleerjaar en het personeel
  • openklasdag voor ouders van kleuters

Een schoolkrant (tweemaal per jaar) en de nieuwsbrieven informeren u over het reilen en zeilen van de school.

Ook op deze website www.vbswortegem.be waar u heel wat kan terug vinden i.v.m. wat er leeft op onze school.

Wilt u per uitzondering iets meedelen aan de klastitularis tijdens de schooluren, gelieve u dan eerst bij de directie te melden.

Beste ouders, maak gebruik van deze kansen tot gesprek. Wij weten uit ervaring dat een goede positieve samenwerking tussen ouders en school, zeer gunstig werkt op de betrokkenheid, het welbevinden en de prestaties van uw kind op school.

Posted in: Praktisch