1. Gedragsregels

Op school wordt niet gesnoept (kauwgom ook niet), dit voor het ganse schooljaar. Ook  tijdens schooluitstappen (daguitstap of meerdaagse) brengen we geen snoep of kauwgom mee..   Veel beter is een stukje fruit of een droge koek (geen koeken met chocolade)

Speeltijd:

Het is prettig te mogen werken en spelen op plaatsen die netjes onderhouden zijn.  Daarom helpen we mee door ze niet te ontsieren met allerlei resten of afval, dus  papiertjes en schillen in de vuilnisbak.

Wij gebruiken altijd de vuilnisbakken en sorteren!

 • fruitresten
 • PMD
 • papier en karton
 • lege batterijen
 • lege cartridges
 • restafval

De toiletten houden we proper. We verkwisten geen toiletpapier, beschadigen geen  deuren, muren, spiegels, lavabo’s  enz…, we spelen niet met water.  Bij eventuele ernstige beschadiging worden de ouders (of de voogd) op de hoogte  gebracht.

Wij begeven ons naar de afgesproken plaats om naar de klas, opvang, bus of naar   huis  te gaan.

Bij het naar buiten gaan:

 1. trekken we onze trui/jas aan,
 2. verlaten de gang,
 3. begeven ons naar de speelplaats (ook 5de en 6de leerjaar) en keren niet terug (tenzij  na afspraak met de leerkracht).

We wachten tot we op de speelplaats zijn om onze koek of stuk fruit op te eten.

Tijdens de speeltijd gaan alle leerlingen eerst naar het toilet, want tijdens de klasuren moet dit zo veel mogelijk vermeden worden.

We vermijden gevaarlijk spel, ruzie, plagerij en we blijven op voldoende afstand van ramen en deuren.

Bij regenweer blijven we onder het afdak.

We volgen de instructies van de toezichthoudende persoon, die zorgt voor onze veiligheid.

 • Voetballen gebeurt op de grote speelplaats en volgens het rooster.
 • Bij gevaarlijk weer (sneeuw, ijs, zware regenval, …) is voetballen niet toegelaten.
 • Tijdens de winterperiode volgen we voor het spel, de richtlijnen van de leerkracht of de directie.

Bij het belteken staken we het spel en nemen we plaats in de rij om ordelijk en stil naar de klas te gaan.

In de klas:

Onze klas, lessenaar en boekentas houden we steeds keurig. Na kleef- en plakwerk wassen we het bovenblad af. Er zit niet méér in dan nodig en alles heeft een vaste plaats.

 • Wij schrijven niet op de lessenaar.
 • We hangen de kleren zorgvuldig aan de kapstokken en behouden de aangeduide plaats.
 • De bordenwissers worden buiten niet tegen de muur uitgeklopt maar met behulp van een lat.

Steeds fijn gemanierd:

We proberen iedereen te aanvaarden en beleefd te zijn.

Een ‘groet’ kost niets, maar betekent veel.

We gebruiken beleefdheidsformules (alstublieft, mijnheer, mevrouw, juffrouw en dergelijke meer).

Oudere personen laten we voorgaan.

Onze leerkrachten spreken we aan op de wijze waarop het gevraagd wordt op school, dus juf, meester, mevrouw …

We vragen steeds toelating voor iets.

Ook tegenover onze medeleerlingen zijn we beleefd en spreken we hen aan met hun voornaam.

We pesten niet!

Wanneer we ergens moeten binnengaan, kloppen we eerst, bellen we of wachten we op een antwoord en gaan dan binnen.

In de eetzaal:

In de eetzaal bewaren we de rust en de stilte. We eten met zorg en storen de anderen niet.

Wij volgen de richtlijnen van de personen die belast zijn met het organiseren en het toezicht in de eetzaal.

We respecteren werkend hulppersoneel op de school en luisteren naar hen.

Overal waar we komen, beschadigen we niets.  Wanneer dit per ongeluk toch gebeurt, verwittigen we aanstonds de leerkracht of de directie. Er kan daarvoor schadevergoedingen gevraagd worden.

2. Kleding en sieraden

De leerlingen zorgen voor een deftig voorkomen. Strandkledij past niet. De leerlingen dragen degelijk schoeisel (geen klompen, espadrilles of slippers). Er wordt afstand genomen van trends die zich ook uitwendig manifesteren en daardoor een middel zijn om zich te distantiëren van de medeleerlingen.

Het is niet wenselijk dat kinderen met sieraden naar school komen: bij turn- of zwemlessen, tijdens speeltijden gaan die heel dikwijls verloren, ze kwetsen tijdens sport of spel, ze zijn soms uitdagend en revolterend.

Uit veiligheidsoverwegingen en ter bescherming van het jonge kind kan de school geen piercings of (nep)tatoes toestaan.

Sieraden worden bij de directie binnengebracht en blijven er tot iemand zich meldt die een beschrijving kan geven van datgene dat hij/zij verloren heeft. De directie behoudt zich het recht het laatste woord te hebben over de toelaatbaarheid van bepaalde kledij en opsmuk.

3. Persoonlijke bezittingen:

Dit laat je beter thuis:

Om pedagogische en organisatorische moeilijkheden te vermijden, worden volgende zaken niet toegestaan op school: zakgeld – speelgoed – computerspelletjes – walkman – blikje – brikje – allerlei verzamelingen – sieraden – bodystickers – snoep – rolschaatsen of skeelers (uitgezonderd op de roldagen) – gsm

De school houdt rekening met de privacywetgeving. Ouders (voogden) krijgen de garantie dat alle persoonlijke gegevens enkel door de directie aangewend worden onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ouders hebben het recht deze gegevens op te vragen en zo nodig te laten verbeteren, voor zover ze betrekking hebben op hun kind en zichzelf.

Ouders hebben het recht om informatie over hun kind op te vragen. Ook kan er in overleg met de school en met respect voor de privacy van het gezin een persoonlijk document opgemaakt worden om de overgang naar een andere school, een ander niveau optimaal te laten verlopen. Dit document kan relevante informatie bevatten over de onderwijsloopbaan van het kind zoals bijvoorbeeld gegevens over onderwijsproblemen, leerstoornissen, belangrijke gegevens medische aard, schoolrapporten, enz.

4. Milieu op school

We sorteren ons afval.

We gebruiken een brooddoos als we ’s middags boterhammen eten.

Voorverpakte koekjes vermijden we.

5. Eerbied voor materiaal

De leerlingen ontvangen de schoolboeken in bruikleen. Aangezien boeken heel duur zijn, vragen we extra-zorg te dragen voor de boeken  (ouder(s), help hierbij a.u.b.).

De schoolboeken en schriften worden bij het begin van het schooljaar aan de leerlingen bezorgd. Wij krijgen ze op het einde van het schooljaar in goede staat terug.

Beschadiging of verloren boeken worden vergoed!!!

Het schrijfgerief en didactisch materiaal wordt gratis aangeboden voor klasgebruik, niet voor thuisgebruik; tenzij nodig voor huiswerk.

Kinderen mogen eigen materiaal (schrijfgerief, mappen, …) gebruiken op school.

Mogen we vragen soberheid te bewaren bij de keuze van het schoolgerei.

Vermijd te gevulde schooltassen. Zorg voor een gezonde rug!

Voor een goede houding is een schooltas met rugriemen of een trolley aanbevolen. Schoudertassen worden niet aanvaard.

6. Afspraken rond pesten

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en blij voelen op school.

Niettemin loopt het soms fout en kan er pestgedrag ontstaan.

Wij nemen pesten ernstig en trachten elke pestsituatie zo snel mogelijk te stoppen en op te lossen.

Wij komen zo snel mogelijk tot een groepsgesprek waarbij een aantal kinderen de verantwoordelijkheid en de taak krijgen ervoor te zorgen dat het gepeste kind zich weer goed en veilig kan voelen in de klas en op school. Door deze groepsbenadering wakker je ‘het meevoelen met een ander’ aan en leer je de kinderen dat ze zelf deels verantwoordelijk zijn voor de goede sfeer binnen de groep. De pester ervaart dat zijn gedrag niet wordt geapprecieerd door de groep en dat hij of zij niet langer kan rekenen op de steun van de anderen.

De pesters willen we niet meteen bestraffen want kinderen die worden gestraft, nemen soms wraak. Ze gaan nog onopvallender aan de slag en ze verschuiven hun pestgedrag naar situaties buiten de school. Wij gaan ervan uit dat kinderen die pesten zelf ook nood hebben aan ondersteuning of begeleiding, zodat ook zij zich opnieuw goed kunnen voelen binnen de groep en niet in een spiraal van negatieve aandacht en straffen belanden.

Het is heel belangrijk dat wij zo snel mogelijk op de hoogte zijn van mogelijke pestproblemen. Wij vragen dan ook om ons te contacteren of je kind aan te moedigen steun te zoeken bij een leerkracht of bij de directie.

7. Bewegingsopvoeding

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest.

Sport op school tijdens de lesuren:

De lessen bewegingsopvoeding, lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Alle kinderen moeten eraan deelnemen.

Vanaf de kleuterklas genieten onze kinderen wekelijks van 2 uur beweging gegeven door de leerkracht bewegingsopvoeding. Speciale sportkledij is hiervoor niet vereist. Kleuters dragen wel witte gympjes om de turnvloer niet te beschadigen.

Voor het lager is er de ene week twee keer een turnles; de andere week een turnles en een zwembeurt.

Voor de turnles:

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest.

Ten behoeve van de gezondheid van de leerlingen is het wenselijk dat de leerlingen een speciale uitrusting dragen voor de turnles.

De school verplicht daartoe een turnpak dat bestaat uit:

 • een T-shirt met het logo van de school (wordt op school te koop aangeboden)
 • een donkerblauwe of zwarte turnbroek (kan maar moet niet op school aangekocht  worden)
 • gymschoenen (met een witte zool) + witte sokken (zelf aan te schaffen)

Het turngerief zit in een turnzak. Alle leerlingen krijgen in het eerste leerjaar ( en nieuwe leerlingen in het lager) een gratis turnzak en een turn T-shirt. Turnzak en alle gymkledij is voorzien van een naametiket. Wie ervoor kiest geen turn T-shirt te aanvaarden in het 1ste leerjaar, kan de gratis T-shirt niet vragen voor oudere broer/zus.

De turnzak mag na de turnles aan de kapstok in de gang blijven. Elke vakantie wordt het turngerief naar huis meegenomen om te wassen.

De kinderen kleden zich onder begeleiding om in de turnzaal.

Bij herhaaldelijk vergeten van de turnkledij of bij ongewenst gedrag bij het omkleden kan berispt en gesanctioneerd worden. Het “vergeten” van turnkledij geeft geen vrijstelling van sporten.

We raden de kinderen af sieraden te dragen tijdens de sportlessen. De leerkracht kan op geen enkel moment verantwoordelijk gesteld worden bij verlies.

Voor de zwemles:

We starten met watergewenning vanaf het derde kleuter (na de krokusvakantie) om te komen tot gestructureerd zwemmen. Het is absoluut geen noodzaak dat kinderen vooraf hebben leren zwemmen. Het is noodzakelijk zich goed te voelen in het water om bewust goede zwembewegingen aan te leren. Om een maximum rendement te behalen uit de zwemlessen, organiseren wij de zwemlessen als volgt:

 • na de krokusvakantie is er voor de 3de kleuterklas om de 14 dagen watergewenning met de juf en zwemouder(s)
 • het hele schooljaar door gaat het lager om de 14 dagen zwemmen
 • de zwembeurten zijn voorzien in ‘De Treffer’ te Waregem

De leerkracht lichamelijke opvoeding coördineert de zwemlessen voor het lager en de klastitularis werkt actief mee in het zwembad.

De inkom voor het zwemmen wordt door de gemeente betaald, waarvoor onze dank.

Het busvervoer voor het zwemmen bedraagt € 1,20. Voor het zesde leerjaar is dit gratis daar elk kind in het lager onderwijs recht heeft op één schooljaar gratis zwemmen. Na bespreking in de schoolraad is dit voor onze school het zesde leerjaar.

Leerlingen die om medische redenen niet kunnen deelnemen aan de zwemles, brengen hiervoor een doktersattest mee. Ze gaan wel mee naar het zwembad (in de mate van het mogelijke) en volgen de les vanaf de kant mee. Bijgevolg dienen ook deze leerlingen het bustarief te betalen.

Tot de zwemuitrusting horen (voor 3K en lager):

 • een eendelig zwempak (meisjes) en een korte zwembroek tot boven de knie (jongens)
 • een grote handdoek
 • een kleine handdoek
 • een kam

Het is aangewezen dat op de zwemuitrusting een naametiket is voorzien.

Om een aantal organisatorische en hygiënische redenen is

 • het regelmatig wassen van de zwemkledij een must. Na elke zwembeurt wordt de zwemuitrusting naar huis meegegeven.
 • losse kledij gewenst omwille van tijdswinst bij het omkleden = gemakkelijke schoenen, losse kledij (training mag) en geen uurwerk of sieraden en geen bloesjes/hemdjes met knopen en geen broekkousen
 • het beter dat kleuters geen schoenen met veters dragen wanneer het zwemmen is

De kinderen kleden zich onder begeleiding om in de kleedcabines van het zwembad. Bij herhaaldelijk vergeten van de zwemkledij of bij ongewenst gedrag bij het omkleden kan berispt en gesanctioneerd worden.

Nog meer sport op school:

Naast de turn- en zwemlessen, worden nog tal van andere sportactiviteiten georganiseerd zoals: sportdagen, speelplaatsspelen, park – en bosspelen, voetbaltornooitjes, oriëntatieloop, herfstwandeling, ijsschaatsen of ijsglibberen voor de kleuters, fietsweek, roldag, …

We nemen per klas 1 keer per schooljaar deel aan een SVS-activiteit zoals Rollebolle, Kronkeldidoe, Alles met de bal, American Games, Doe-aan-sportbeurs, …

Op woensdagnamiddag zijn er tal van sportactiviteiten op verplaatsing waaraan leerlingen van onze school vrijwillig kunnen deelnemen.

8. Huistaken en lessen:

Ze stimuleren het zelfstandig werken, het leren. Het is een middel om aan zelfevaluatie te doen en een contactmiddel tussen ouders en school.

Een huistaak situeert zich niet steeds op het cognitieve vlak. Er kunnen ook creatieve taken gegeven worden.

Leerlingen kunnen opdrachten krijgen die over een afgesproken termijn lopen en op een gestelde datum af moeten zijn.

Bepaalde inoefenvormen kunnen frequenter voorkomen. Denk aan het inoefenen van woorden in het eerste leerjaar.

Een huistaak is een verplichting en moet met zorg gemaakt worden.

Door de ouders wordt best zo weinig mogelijk hulp geboden. Laat uw kind zelfstandig proberen. In principe moet iedere huistaak door de leerling aangekund worden (gedifferentieerde taken zijn mogelijk). Controle door de ouders qua zorg en netheid is wel gewenst.

In de hogere klassen moeten de leerlingen lessen leren, volgens de richtlijnen die in de klas werden besproken.

In de schoolagenda staat de huistaak genoteerd.

9. Agenda:

Alle kleuters beschikken over een heen- en weerschriftje dat vooral de communicatie tussen de ouders en de klastitularis wil verhogen. Zowel de kleuterleidster als de ouders kunnen er opvallende gebeurtenissen, observatie- en evaluatiegegevens, concrete afspraken, mooie momenten, … in kwijt.

De leerlingen van de lagere school beschikken over een eigen agenda. Binnen het vormingsdomein ‘Leren leren’ is een agenda een eerste instrument. De agenda wordt o.a. gebruikt om huiswerken en lessen te plannen, om belangrijke afspraken te noteren, om punten in neer te schrijven, om een nota te schrijven, … Dagelijks worden huistaken, lessen en soms een mededeling genoteerd. Het zijn dus die taken die volbracht worden. Kinderen worden begeleid om (naargelang de leeftijd) zelfstandig een agenda te leren bijhouden en deze te laten functioneren binnen hun leren.

De klastitularis kijkt de agenda’s na (dagelijks in de eerste graad, wekelijks in de tweede en derde graad).

Wilt U eveneens de agenda van uw kind ter hand nemen en tekenen; het is een teken van mee-beleven met de zorg voor uw kind op school.

10. Rapporteren over uw kind en leerlingenevaluatie:

De kleuters worden NOOIT met punten beoordeeld. Indien u of de kleuterleidster een probleempje ontdekt, dan is een gesprek hierbij belangrijk.

Waarom toetsen?

Er worden toetsen gegeven om de vorderingen van uw kind in beeld te brengen:

 • om te zien wat uw kind reeds kan (of geleerd heeft)
 • om te zien wat uw kind nog niet kan om het te kunnen bijwerken
 • om te zien welke ontwikkelingsmoeilijkheden of leermoeilijkheden uw kind heeft
 • om de leerkracht een beeld te geven van de vorderingen

Zo kan:

 • de leerkracht zijn onderwijshandelen richten
 • het kind bewijzen wat het kan
 • de ouder de vorderingen volgen

De toetsen worden ter inzage meegegeven met uw kind. Logopedisten, revalidatiecentra kunnen deze via de directie of leerkracht opvragen.

Tweemaal per schooljaar (voor bepaalde leerlingen driemaal per jaar) worden genormeerde toetsen (LVS= Leerling Volg Systeem) van spelling, lezen en wiskunde afgenomen. De resultaten worden in het MDO (Multi Disciplinair Overleg) besproken. Indien er ernstige problemen zijn, worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek en wordt een oplossing gezocht.

De leerlingen worden regelmatig gevolgd in hun vorderingen inzake wiskunde, taal, kennisvakken, leer- en leefhouding. Dit kan uitgedrukt worden met een cijfer of met een omschrijving. Leren studeren is een lange weg en loopt niet altijd van een leien dakje, steun uw kind.

De resultaten van de leerling worden genoteerd op het rapport.(oktober – februari – maart/april/mei – juni) Bij het bepalen van de data van de rapporten wordt er rekening gehouden met de spreiding, in die zin dat de toetsen slechts plaatshebben na voldoende ruime periodes, zodat ze de lesvorderingen niet te fel hinderen. Op het einde van het eerste semester (of eind januari) en aan het einde van het schooljaar wordt een specifieke proefwerkperiode ingelast.

Het zesde leerjaar neemt deel aan de interdiocesane proeven wiskunde en Nederlands.

Het vierde leerjaar neemt deel aan de interdiocesane proeven wiskunde, Nederlands en WO.

De rapporten worden na inkijken terug meegegeven naar school. De rapporten van vorige schooljaren blijven in het rapportenmapje zitten.

Er is een bewegingsrapport (4x per jaar) dat na inkijken terug meegegeven wordt naar school.

Beoordeel Uw kind volgens zijn eigen capaciteiten en zijn persoonlijke inzet. Geef Uw kind de tijd om te leren verwerken. Koester geen te hoge verwachtingen en stel zelf ook geen te hoge eisen.

Indien een leerling gewettigd afwezig is voor een toets wordt met de klastitularis een afspraak gemaakt rond het opnieuw afnemen van de proef of het inhalen ervan.

11. Middagpauze:

De middagpauze is vanaf 11.50 uur tot 13.10 uur. De kleuters worden opgevangen in de voor hen toegewezen ruimte (turnzaal, buitentuin). Tijdens de middagpauze is er een toezichtster: voor de kleuters enerzijds en voor de lagere school anderzijds (zie ‘Team’).

Wie ’s middags naar huis gaat eten, komt pas terug om 12.45 uur. Uitzonderingen zijn mogelijk mits voorafgaande toestemming van de directie.

12. Maaltijden:

De school organiseert het ‘schoolrestaurant’ als dienst ten aanzien van uitwerkende ouders die hun kinderen aan de school toevertrouwen.

De school wil de kinderen een rustige en gezellige maaltijd aanbieden. De leerlingen

krijgen de gelegenheid een warme maaltijd te nemen aan € 2,30 per middag (soep + water inbegrepen).

Voor de warme maaltijden maakt de school gebruik van een traiteurdienst (Esthio uit Harelbeke) die onder toezicht staat van de gezondheidsinspectie.

De leerlingen kunnen ook een eigen lunchpakket meebrengen, geen eigen drank.

Choco, fruitsap, melk en soep kan verkregen worden tegen € 0,40 per middag – water is gratis.

Een brooddoos (met naam van de leerling) is een milieubewuste en aanbevolen verpakking.

Er wordt aandacht besteed aan rustig binnenkomen, aan nette tafelmanieren. Er is respect voor het eten en voor de mensen die het bedienen. Elke maaltijd wordt beëindigd met een gebed. De kinderen leren voor elkaar te zorgen.

13. Drankjes en tussendoortjes:

De kinderen vertoeven soms lang op school. Een drankje ’s namiddags is dan best welkom.

Melk, chocomelk en fruitsap kan verkregen worden voor € 0,40.

Op woensdag is er geen drankje te verkrijgen (water kan altijd) daar we die dag als fruitdag houden. Het fruit wordt op woensdag opgegeten in de klas. De kleuters eten koek en fruit altijd in de klas.

Vanaf oktober (of eind september) kan uw kind wekelijks een stuk fruit krijgen aan gunstig tarief via het Tutti Frutti-project.

We vragen dat de kinderen die ’s voormiddags een tussendoortje nemen een stuk fruit (voor de kleuters en het 1ste leerjaar geschild en in stukjes gesneden) of een boterham (niet met choco) meebrengen. Een boterkoek, een koffiekoek, een chocoladekoek is geen boterham en wordt dus niet aanvaard. ’s Namiddags kan een droge koek (geen chocolade aan de buitenkant) als tussendoortje. De koek zit liefst in een koekendoos om papierresten te vermijden. Voor de kleuters wordt een koek zonder chocolade meegegeven.

Elke leerling lager mag een flesje/drinkbus water meebrengen naar de klas en daar naar believen van drinken. Kleuters krijgen op geregelde tijdstippen water in een beker aangeboden.

Andere drankjes van thuis worden niet toegestaan.

Een inschrijving om op school te eten wordt in de loop van een betalingsperiode niet meer gewijzigd. Dit betekent: elke inschrijving voor drankje en/of eetmaal wordt de volle twee maand aangehouden. Op het einde van de tweede maand en voor de 1ste kalenderdag van de volgende maand kan er schriftelijk gevraagd worden voor een wijziging.

14. Verloren voorwerpen:

Verloren kleding wordt verzameld nabij de hoofdingang van de school. Ze worden gedurende één jaar bijgehouden. Bij elk oudercontact worden de gevonden voorwerpen uitgestald. Na het eerste oudercontact van het schooljaar wordt alle overgebleven kledij aan een inzamelactie geschonken.

15. Rust: Hou rust hoog in waarde

Sommige leerlingen vertonen frequent verschijnselen van vermoeidheid.

Onze kleuters en lagere schoolkinderen hebben voldoende nachtrust nodig.

Bij vermoeide kinderen is een gebrek aan concentratie merkbaar.

16. Verjaardag vieren:

Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes en andere thuisfeestjes worden niet uitgedeeld op school.

U kan een adressenlijst bekomen van de klasgenootjes van uw kind.

Een verjaardag vieren in de kleuterklas wordt altijd gevierd met een feestje in de kleuterklas. De jarige krijgt een kroon, een ballon, eventueel een tekening of kaartje, er wordt gezongen en gedanst, … Kortom, uw kleuter staat in het middelpunt van de belangstelling. Indien u wilt trakteren (wat zeker niet moet) met een kleinigheid, vragen wij om dit te doen met een stukje droge cake (zonder chocolade en crème) of een stukje fruit. Speelgoed, ballonnen en snoepgoed worden niet toegestaan!

Kinderen uit het lager trakteren niet voor hun verjaardag. Zij worden ook in de bloemetjes gezet met een applaus, een ballon, een proficiat, een wenskaart, …

Eenmaal per maand worden alle jarigen van de maand in de kijker gezet!

17. GSM/Sociale media:

Gebruik van GSM op school is niet toegelaten; ook niet bij extra-muros activiteiten. Kinderen die een GSM meehebben naar school, zetten die uit en geven die voor de lesuren af aan de directie of de klasleerkracht. Op het einde van de klasdag krijgen ze hun telefoon terug.

Ouders verwittigen steeds de school indien zich wijzigingen voordoen bij het afhalen van hun kind en bellen niet rechtstreeks hun kind op via de GSM. Zo is de leerkracht steeds op de hoogte.

De informatie die de leerling opslaat op de computers van de school dient te beantwoorden aan de wet op de privacy en de wet op de auteursrechten. Ze bevat geen onderwerpen die schade kunnen berokkenen aan de school of aan derden, of die beledigend of kwetsend zijn.

Buiten de schooluren dienden de ouders toe te zien op de naleving van de bestaande wetgeving betreffende het gebruik van de sociale media, opdat noch de school noch haar personeel of leerlingen door oneigenlijk gebruik in diskrediet zouden worden gebracht De school kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor zaken die via sociale netwerken worden verspreid door leerlingen en/of ouders.

Posted in: Reglement