De kleuters worden NOOIT met punten beoordeeld. Indien u of de kleuterleidster een probleempje ontdekt, dan is een gesprek hierbij belangrijk.

Waarom toetsen?

Er worden toetsen gegeven om de vorderingen van uw kind in beeld te brengen:

  • om te zien wat uw kind reeds kan (of geleerd heeft)
  • om te zien wat uw kind nog niet kan om het te kunnen bijwerken
  • om te zien welke ontwikkelingsmoeilijkheden of leermoeilijkheden uw kind heeft
  • om de leerkracht een beeld te geven van de vorderingen

Zo kan:

  • de leerkracht zijn onderwijshandelen richten
  • het kind bewijzen wat het kan
  • de ouder de vorderingen volgen

De toetsen worden ter inzage meegegeven met uw kind. Logopedisten, revalidatiecentra kunnen deze via de directie of leerkracht opvragen.

Tweemaal per schooljaar (voor bepaalde leerlingen driemaal per jaar) worden genormeerde toetsen (LVS= Leerling Volg Systeem) van spelling, lezen en wiskunde afgenomen. De resultaten worden in het MDO (Multi Disciplinair Overleg) besproken. Indien er ernstige problemen zijn, worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek en wordt een oplossing gezocht.

De leerlingen worden regelmatig gevolgd in hun vorderingen inzake wiskunde, taal, kennisvakken, leer- en leefhouding. Dit kan uitgedrukt worden met een cijfer of met een omschrijving. Leren studeren is een lange weg en loopt niet altijd van een leien dakje, steun uw kind.

De resultaten van de leerling worden genoteerd op het rapport.(oktober – februari – maart/april– juni)  Bij het bepalen van de data van de rapporten wordt er rekening gehouden met de spreiding, in die zin dat de toetsen slechts plaatshebben na voldoende ruime periodes, zodat ze de lesvorderingen niet te fel hinderen. Op het einde van het eerste semester (of eind januari) en aan het einde van het schooljaar wordt een specifieke proefwerkperiode ingelast.

Het zesde leerjaar neemt deel aan de interdiocesane proeven wiskunde en Nederlands.

Het vierde leerjaar neemt deel aan de interdiocesane proeven wiskunde, Nederlands en WO.

De rapporten worden na inkijken terug meegegeven naar school. De rapporten van vorige schooljaren blijven in het rapportenmapje zitten.

Er is een bewegingsrapport (2x per jaar) dat na inkijken terug meegegeven wordt naar school.

Beoordeel Uw kind volgens zijn eigen capaciteiten en zijn persoonlijke inzet.  Geef Uw kind de tijd om te leren verwerken. Koester geen te hoge verwachtingen en stel zelf ook geen te hoge eisen.

Indien een leerling gewettigd afwezig is voor een toets wordt met de klastitularis een afspraak gemaakt rond het opnieuw afnemen van de proef of het inhalen ervan.

Posted in: Praktisch