’s Morgens gaat de bel om 08.32 uur en ’s middags om 13.07 uur. Bij het belsignaal maken de kinderen een rij en komen rustig het schoolgebouw binnen. Aan ouders wordt gevraagd om tijdig de school te verlaten. De aanwezigheden worden onmiddellijk bij het binnenkomen opgetekend. De klas start stipt om 08.35 uur en om 13.10 uur. Te laat komen stoort het klasgebeuren, ook bij kleuters.

Om rustig en tijdig de lessen te kunnen beginnen vragen we de ouders te zorgen dat het kind met de klasrij mee kan. Ouders zien er op toe dat het kind tijdig vertrekt. Leerlingen die later dan belsignaal op school toekomen, melden zich bij de directie.

Geen enkele leerling verlaat de school tijdens de lessen zonder toelating van de directie. De leerlingen en de kleuters worden voor het eindigen van de lessen of activiteiten niet weggehaald van de school. Bij uitzondering wordt de directie vooraf aangesproken.

Indien een kind voor het einde van de schooltijd afgehaald wordt, wordt aan de afhalende persoon gevraagd dit vooraf schriftelijk mee te delen. Een handtekening van directie geldt voor akkoord. De verantwoordelijkheid voor het vroeger afhalen ligt bij de ouders. (veiligheid – verzekering).

Contact met de leerkracht is altijd mogelijk vóór en nà de klasuren. Tijdens de klasuren kan dit storend werken.

Wanneer dwingende redenen aanwezig zijn, is een onderhoud met de leerkracht mogelijk tijdens de lesuren mits toestemming van de directie.

Wanneer de directie het nodig acht, kan hij/zij aan de ouders voorstellen het onderhoud op een ander moment te laten plaatsvinden.

De directie kan altijd aanwezig zijn bij een onderhoud tussen leerkracht en ouder(s).

Kinderen die onder de middag naar huis gaan, komen pas vanaf 12.45 uur terug naar de school.

Posted in: Praktisch