1. Preventie – verkeersveiligheid

Voetgangers en fietsers dragen een fluohesje!

Na schooltijd kunnen de leerlingen onder begeleiding van een leerkracht huiswaarts keren.

Hiertoe worden de 3 rijen begeleid oor een leerkracht :

 • van de speelplaats via de smalle deur naar de kerk (voetgangers: kleuters en leerlingen tot en met 4de leerjaar)
 • van de speelplaats via de grote poort naar de parking vóór de school
 • van de grijze poort naar de kerk (fietsers en leerlingen 5de en 6de leerjaar)

De kinderen met de fiets worden door een leerkracht begeleid tot ze het zebrapad aan de kerk overgestoken hebben, idem voor de kinderen van het 5de en het 6de leerjaar die te voet naar huis gaan.

(Groot)ouders die hun kinderen opwachten aan de schoolpoort, wachten tot de leerkracht met toezicht de grijze poort opent, ook al is dat wat later dan gewoonlijk. Zij zorgt er immers voor dat alles rustig, ordevol en in respect voor elkaar gebeurt.

Mogen we vragen om de kinderen niet voortijdig af te halen (tenzij met schriftelijke toestemming van de directie) en te wachten tot de kinderen in rij met een begeleidende leerkracht naar de grijze poort komen. (Groot)ouders van kinderen van het lager blijven wachten aan de buitenkant van de grijze poort. (Groot)ouders van kleuters wachten onder het afdak van de grijze poort voor de veiligheid van de kleuters. Geen enkele kleuter verlaat de grijze poort zonder begeleiding.

Eerst gaan de fietsers (lager) en de voetgangers van het 5de en 6de leerjaar door naar de kerk en dit voordat de bus vertrekt.

Pas als de bus vertrokken is, komen de leerlingen van het lager (1ste tot en met 6de) aan de grijze poort.

Daarna komen de kleuters met hun begeleidende juf . Zij worden onder het afdak afgehaald. Geen enkele kleuter gaat voorbij de grijze poort zonder de begeleiding van een (groot)ouder of een oudere broer/zus. Hang ’s morgens het juiste pictogram aan de schooltas van uw kleuter zodat uw kind in de juiste rij staat op het einde van de schooldag.

Gelieve met de wagen achter de schoolrij (fietsers en voetgangers) te blijven.

Eens uw kind de schoolpoort verlaten heeft, is het onder verantwoordelijkheid van de ouders (opgepast voor je spelend kind op de parking na schooltijd, het is onder de verantwoordelijkheid van de afhaler).

Indien een kind aan de school na schooltijd niet tijdig wordt afgehaald, wordt het opgenomen in de betalende opvang:

 • op maandag, dinsdag en donderdag om 16.10 uur
 • op woensdag om 11.35 uur
 • op vrijdag om 15.10 uur

Mogen we vragen niet te parkeren aan de oprit van de school (noch aan de grijze poort of voor de ingang van het kerkhof); ook niet buiten de schooluren (om uw kind vlug af te halen bij Knipoog of om uw kind vlug naar de klas te brengen). De bus moet kunnen parkeren onder het afdak, de gemeentediensten moeten naar het kerkhof kunnen, de hulpdiensten moeten vlug op de speelplaats raken, …

Beste ouders, spoor je kind steeds aan recht naar huis te komen.

Dat is niet alleen van groot belang voor het gedrag op straat, maar ook bij ongevallen komt de verzekering niet tussen indien je kind te lang op straat is blijven slenteren.

Indien een kind niet wordt afgehaald door een vast persoon, gelieve dit te melden in de schoolagenda of in het heen-en weerschrift.

De verantwoordelijkheid van de leerkracht met toezicht begint van zodra uw kind op de speelplaats komt. Om veiligheidsredenen wordt vriendelijk verzocht om niet onnodig op de speelplaats te komen.

De ouders worden aangemoedigd tot een kort afscheid aan de schoolpoort.

Aan de school en aan de kerk is een grote parking voorzien. De school is niet verantwoordelijk voor schade aangericht aan auto’s veroorzaakt door slepende schooltassen of fietsonderdelen.

Gemachtigd opzichters of agenten regelen voor- en naschools het verkeer aan het kruispunt Gotstraat – Waregemseweg.

Respecteer dit alles uit veiligheid voor uw kinderen.

Voetgangers en fietsers dragen steeds een fluohesje! (naamtekenen aub)

Leerlingen van het 1ste leerjaar krijgen een gratis fluohesje.

De fietsers komen naar school met hun fiets die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is; een helm is ten zeerste aangeraden.

Het is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en hun kinderen ondersteunen om de verkeersregels na te leven.

De kinderen moeten de kortste en/of de veiligste weg nemen. Zoniet zijn ze niet door de schoolverzekering gedekt.

De leerlingen plaatsen hun fiets op de voor hen voorziene plaats onder de luifel aan de grijze poort, doch de directie en de leerkrachten zijn niet verantwoordelijk voor beschadiging.

2. Medicatie en gezondheid

Wanneer een kind ziek wordt op school, zal de school de ouders of een andere opgegeven persoon verwittigen en vragen of het kind af te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken

Zieke kinderen horen niet thuis op school. Medicatie wordt dus in principe thuis gegeven. Toch kan het gebeuren dat uw kind medicatie moet nemen op school: de antibioticakuur is niet beëindigd alhoewel uw kind zo goed als genezen is zodat het naar school kan, uw kind moet medicatie innemen tegen suikerziekte, tegen ADHD, … Daarvoor moet een bijlage van het schoolreglement correct ingevuld worden (zie ook website – documenten). Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.

 

Wanneer u bij uw kind luizen vaststelt…

 • signaleert dit aan de klastitularis
 • behandel dit onmiddellijk en efficiënt
 • de schoolarts, in samenwerking met de directeur, heeft de bevoegdheid om kinderen naar huis te sturen indien bij hem/haar levende luizen worden aangetroffen. Dit gebeurt in uiterste nood, als steeds dezelfde kinderen voortdurend en hardnekkig luizen hebben.

3. Ongeval

De school verwittigt de ouders. Er wordt besproken wie met het kind naar de dokter of naar het ziekenhuis gaat: directie of ouders. De dokter en het ziekenhuis worden in overleg met de ouders gekozen.

Indien het heel dringend is, wordt dr Kurt Fonteyne of dr Veerle Nachtegaele gecontacteerd.

A. Uw kind is gratis verzekerd op school.

De leerlingen zijn verzekerd bij lichamelijke letsels opgelopen tijdens de schooluren op school; buiten de school bij didactische uitstappen, sportactiviteiten en  tijdens het verblijf bij extra-murosactiviteiten zoals openluchtklas. De leerlingen zijn ook verzekerd tijdens de normale tijd op weg naar en van school. Zij dienen wel rechtstreeks naar huis te gaan via de kortste of veiligste weg. Zij zijn niet verzekerd voor materiële schade (bv. kleerscheuren, schade aan fiets, …). Het gebeurde ongeval moet binnen de 24 uur aan de school gemeld worden!!! Brillen zijn verzekerd als kan aangetoond worden dat de breuk zich voordeed tijdens de schooluren of op de rechtstreekse weg van en naar school.

B. Stappen die gezet worden wanneer een leerling een ongeval overkomt in de school of op weg van en naar de school:

1. De weg van en naar de school.

De leerling is verzekerd zoals punt A vermeldt. De lichamelijke schade wordt in verzekering gebracht. De materiële schade is niet verzekerd.

2. Ongeval op de school.

De leerling is verzekerd zoals punt A vermeldt.

3. De documenten:

 • De school vult de ongevalsverklaring in en bewaart die in de school voor het dossier.
 • De dokter die de eerste hulp verleent, vult het geneeskundig getuigschrift (af te halen op de school) in; de ouders bewaren dit voor het dossier. De ouders of  verantwoordelijke van het kind houden alle onkosten bij.
 • Als de leerling genezen is, brengen de ouders of de verantwoordelijke van het kind de  onkosten die verband houden met de lichamelijke schade, samen met het document  “Uitgavenstaat” naar de mutualiteit. Het document “Uitgavenstaat” wordt in de school  opgehaald.

Het dossier wordt afgerond als volgende documenten aanwezig zijn:

 1. ongevalsverklaring
 2. geneeskundig getuigschrift
 3. uitgavenstaat

We raden de ouders aan zelf een “familiale verzekering” af te sluiten voor hun kinderen, zodat ze verzekerd zijn voor de materiële schade die hun kinderen aan derden aanbrengen.

4. Roken is verboden op school!

In alle gesloten ruimten op school geldt er een algemeen rookverbod voor iedereen. In open lucht geldt op de schoolterreinen een rookverbod tussen 6.30 uur ‘s morgens en 18.30 uur ’s avonds. Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30 uur ’s morgens en 18.30 uur ’s avonds. Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement.

 

Posted in: Reglement