Samenwerking

Met de ouders:

Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleerkracht. We organiseren ook oudercontact. (zie ook engagementsverklaring). Ook bij de leden van de schoolraad kan je steeds terecht. (zie ‘contact met de school’)

Contactpersoon voor een afspraak: Els Bostyn (directie), els.bostyn@scholensgvla.be, 056/68.93.29

 

Met de schoolraad:

In uitvoering van het “decreet” basisonderwijs van april 2005 werd in de school een schoolraad opgericht.

Deze raad is samengesteld uit volgende geledingen :

 • het personeel van de school: Noëlla Pets, leerkracht 2de leerjaar & Maaike Van de Woestijne, kleuterleerkracht
 • de ouders : Lisen Kockelberg & Anne Oomen
 • de lokale gemeenschap: Jurgen Colpaert & Lutgard Degezelle
 • Voorzitter: E.H. Benoît Meuleman

De leden van de schoolraad hebben een informatie-bevoegdheid en een advies-bevoegdheid.

De leden van de schoolraad steunen het opvoedingsproject van de school.

 

Met externen: Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB)

Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders en school een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.  Het CLB is het samengaan van het PMS-centrum en het Medisch Schooltoezicht (sinds september 2000).

In het CLB werken artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen en verpleegkundigen.  Ze worden bij hun opdracht ondersteund door administratieve medewerkers.

De CLB-ers werken in team samen om het welbevinden van de leerlingen tijdens zijn schoolloopbaan te bevorderen.  Zich goed voelen is voor de leerling immers een belangrijke voorwaarde opdat hij zijn kennis en vaardigheden in de beste omstandigheden zou kunnen ontwikkelen.

Het CLB kan leerlingen op vier domeinen begeleiden :

 • het leren en studeren
 • de onderwijs loopbaan
 • de preventieve gezondheidszorg
 • de sociaal-emotionele ontwikkeling

De begeleiding waarvoor een CLB instaat, vertoont enkele typische kenmerken :

 • de leerling staat centraal;
 • in de begeleiding werken verschillende vakmensen in teamverband samen aan een oplossing, elk vanuit hun eigen discipline;
 • de begeleiding vertrekt vanuit de vragen van ouders, leerlingen en school :
  • Het initiatief gaat in principe altijd uit van de vraagsteller.  Een begeleiding wordt pas opgestart als een leerling of een ouder daartoe stappen zet.  Als de school vraagt om een leerling te begeleiden, wordt aan de ouders hiervoor de toestemming gevraagd.
  • Soms wordt CLB-begeleiding verplicht : bij spijbelgedrag; bij sommige medische onderzoeken en maatregelen bij besmettelijke ziekten
 • het centrum begeleidt bij voorrang en intensief leerlingen die bedreigd zijn in hun ontwikkeling;
 • de dienstverlening is gratis;
 • de geheimhouding van gegevens wordt verzekerd.

Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind (zie ook engagementsverklaring). Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.

 

Onze school werkt samen met het

Vrij CLB Zuid-Oost-Vlaanderen

Burgschelde 7
9700 Oudenaarde
Tel. 055/31 38 62
Fax. 055/ 33 00 50
E-mail : oudenaarde@clb-net.be

Openingsuren:

 • alle werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur
 • woensdagavond tot 18.30 uur

Het centrum is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus en tijdens kerst- en paasvakantie

In onze school werkt het volgende team:

arts, maatschappelijk werker, paramedisch werker, psycho-pedagogisch consulent

 • Verantwoordelijke voor onze school : Mw Loes Bouvé
 • Verantwoordelijke derde graad: Mw Liesbeth Verleyen

Wat doet het CLB op onze school?

De school en het CLB-team plannen samen de activiteiten die in de loop van een schooljaar worden georganiseerd.  Deze onderlinge afspraken worden vastgelegd en jaarlijks besproken.

Voor onze school betekent de CLB-begeleiding een ondersteuning bij volgende activiteiten:

 • ontwikkelingsbegeleiding in de kleuterklas en de overgang naar het eerste leerjaar;
 • aanpak van leerproblemen (vooral in de eerste leerjaren van het lager onderwijs);
 • aanpak van gedragmoeilijkheden en sociaal-emotionele problemen;
 • keuzebegeleiding in het zesde leerjaar;
 • preventie-initiatieven : relatievorming, gezonde voeding, groepsvorming, …

Het CLB neemt zelf initiatieven op het vlak van de preventieve gezondheidszorg.

 • Het vroegtijdig en systematisch opsporen van stoornissen, op het vlak van de gezondheid,  groei en ontwikkeling zodat de leerling of de ouders deze tijdig kunnen laten behandelen. Deze medische onderzoeken behoren tot de verplichte begeleiding.
 • De algemene medische onderzoeken voor alle kinderen uit de 2de kleuterklas en  het 5de leerjaar (op het CLB)
 • De gerichte medische onderzoeken (gericht op welomschreven gezondheidsaspecten) voor de kinderen van de 1ste kleuterklas en het 1ste en 3de leerjaar (op de school)
 • Soms worden kinderen extra opgevolgd via selectieve onderzoeken
 • Om het ontstaan van sommige (besmettelijke) ziekten te voorkomen volgt het centrum voor  iedere leerling het vaccinaties toegediend: herhaling polio, difterie, tetanus (1ste leerjaar); mazelen, bof, rubella (5de leerjaar)
 • Het centrum kan ten aanzien van leerlingen en schoolpersoneel beschermende maatregelen nemen om de verspreiding van besmettelijke ziekten tegen te gaan.

Er worden regelmatig MDO’s (multidisciplinair overleg) gepland. Directie, leerkracht, zorgcoördinator en CLB-er gaan in overleg en spreken af hoe een vraag of probleem wordt aangepakt.  Soms nemen logopedisten of andere externe begeleiders deel aan de bespreking.

Overdracht dossier

Als een leerling van school verandert, is het CLB dat de vorige school begeleidt , ervoor verantwoordelijk dat het CLB dossier de leerling volgt. Er is geen toestemming van de ouders vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen.

Er bestaat maar één CLB-dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel. Daarom wordt het bij schoolveranderen in één zending overgemaakt. Elk CLB is eraan gehouden de ouders te informeren over het doorgeven van het dossier. Er wordt een wachttijd van 10 dagen gerespecteerd na het informeren van de ouders. Als ouder kunt u afzien van die wachttijd. U kunt binnen die 10 dagen verzet aantekenen tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier. U kunt geen verzet aantekenen tegen de overdracht van volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten, bijzondere consulten en de medische onderzoeken uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult.

Indien u verzet aantekent verzendt het vorige CLB enkele de verplichte over te dragen gegevens samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact.

Hoe nemen we best contact op met het CLB ?

 • Ouders kunnen met iedere vraag over hun schoolgaand kind bij het CLB-team terecht.  Zij kunnen het CLB rechtstreeks contacteren of maken een afspraak tijdens een CLB-zitdag op school.
 • De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Dat wordt met de ouders besproken in de schoolraad van september.
 • Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind voldoende competent is om zelfstandig te beslissen of hij/zij wil instemmen met het voorgestelde begeleidingsplan.

Nuttige adressen:

Lokaal Overlegplatform:

Contactpersoon:

Adres:

Commissie inzake Leerlingenrechten:

Commissie inzake Leerlingenrechten
t.a.v. Sara De Meerleer (Basisonderwijs)
H. Consciencegebouw 4A10
Koning Albert-II laan 15
1210 Brussel
02/553.92.12

 

Commissie Zorgvuldig Bestuur:

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
AGODI
t.a.v. Marleen Broucke
Adviseur
Kamer 1C24
Koning Albert-II laan 15
1210 Brussel