Privacy

1. Verwerken van persoonsgegevens

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook … (Lees verder)

Revalidatie/logopedie

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind therapie te laten volgen tijdens de lesuren. Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:

  • een verklaring van de
(Lees verder)

Leefregels

1. Gedragsregels

Op school wordt niet gesnoept (kauwgom ook niet), dit voor het ganse schooljaar. Ook  tijdens schooluitstappen (daguitstap of meerdaagse) brengen we geen snoep of kauwgom mee..   Veel beter is een stukje fruit of een droge koek (geen … (Lees verder)

Welzijnsbeleid

1. Preventie – verkeersveiligheid

Voetgangers en fietsers dragen een fluohesje!

Na schooltijd kunnen de leerlingen onder begeleiding van een leerkracht huiswaarts keren.

Hiertoe worden de 3 rijen begeleid oor een leerkracht :

  • van de speelplaats via de smalle deur naar
(Lees verder)

Vrijwilligers

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren.

Verplichte verzekering

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, … (Lees verder)

Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning

(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 9)

In gemeenschappelijk overleg tussen het schoolbestuur en de schoolraad, heeft men de volgende afspraak gemaakt:

  • reclame en sponsoring worden toegelaten binnen het wettelijk kader en voor zover het pedagogisch verantwoord is.

In geval van twijfel … (Lees verder)

Bijdrageregeling

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maken ouders er gebruik van, dan moeten ze er wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten … (Lees verder)

Onderwijs aan huis

(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 5)

Als je kind vijf jaar of ouder geworden is voor 1 januari van het lopende schooljaar en meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte of ongeval heeft onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk … (Lees verder)

Getuigschrift basisonderwijs

(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 7)

De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs zullen voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift behalen en welke niet. Het getuigschrift basisonderwijs … (Lees verder)