Lees het volledig SCHOOLREGLEMENT 2019-2020

Reglement

Engagementsverklaring

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich dagelijks in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.

Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het effect ervan evalueren.

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders.

We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school. Daarvoor plannen we op het einde van de grote vakantie of  bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van uw kind. U kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de manier van werken.

We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we schriftelijk via de rapporten.

We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we u weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment.

We engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatie overlegmoment indien je niet op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn.

Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind. Dat doet u best schriftelijk via de agenda van uw kind of via mail naar de directie.

Wij verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. je kind.

Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.

Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw kind.

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.

Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid.

De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar.

Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB.

Te laat komen kan niet! De school begint om 8.35 uur en om 13.10 uur. Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Kinderen die te laat toekomen, bellen aan de poort en melden zich bij de directie. Wij verwachten dat u ons voor 08.30 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind.

Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding.

U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.

Individuele leerlingenbegeleiding.

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem.

Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.

We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school  kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten.

Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren . Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.

Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands.

 

Inschrijven van leerlingen

Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen of wanneer het kind wordt uitgesloten van de school.

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling, … We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van een van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.

Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind.

1. Aanmelden en inschrijven

Alle leerlingen kunnen inschrijven vanaf de eerste schooldag van september van het voorafgaande schooljaar. Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving/aanmelding opgenomen in het inschrijvings-/ aanmeldingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie.

Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister en kunnen de ouders de verklaring van enige inschrijving invullen en handtekenen.

Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig.

De instapdata zijn de eerste schooldag na de zomervakantie, de eerste schooldag na de herfstvakantie, de eerste schooldag na de kerstvakantie, de eerste schooldag van februari, de eerste schooldag na de krokusvakantie, de eerste schooldag na de paasvakantie, de eerste schooldag na hemelvaartsdag.

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.

Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.

De inschrijvingen gebeuren op school zelf : tijdens of na de schooluren (na afspraak) of op vastgelegde data tijdens de vakantie

Bij de inschrijving worden alle nadere inlichtingen verstrekt, wordt de school verkend en worden afspraken gemaakt voor de eerste schooldag (onthaal, afhalen, wat meebrengen.)

Onze school kent geen capaciteitsprobleem en kan zeker alle leerlingen inschrijven.

2. Weigeren/ontbinden van de inschrijving

Onze school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling bedraagt 100 kleuters en 150 leerlingen in het lager.

Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd. Elke geweigerde leerling krijgt een weigeringsdocument en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had.

Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school.

Bij kinderen die specifieke noden kunnen nodig hebben, wordt van hun ouders verwacht dat zij dit meedelen aan de school. De school zal onderzoeken of de redelijkheid van aanpassingen voldoende kan zijn om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging.

Het M-decreet maakt ook een belangrijk onderscheid tussen ‘een verslag voor toegang buitengewoon onderwijs’ en een ‘gemotiveerd verslag’ voor leerlingen die recht hebben op GON. Leerlingen met een gemotiveerd verslag kunnen niet ingeschreven worden onder ontbindende voorwaarde. Leerlingen met een verslag worden steeds ingeschreven onder ontbindende voorwaarde, ze geldt niet onverkort. De inschrijving onder ontbindende voorwaarde geeft het schoolbestuur immers de tijd om een grondige afweging te maken van de redelijkheid van de aanpassingen die nodig zijn. De ouders zijn daarom verplicht het verslag over te maken aan de school bij inschrijving. De school verbindt er zich dan toe om een overleg te organiseren met CLB, ouders en de klassenraad over de aanpassingen die nodig zijn voor de leerling.

Indien het verslag niet gemeld werd door de ouders op het moment van de inschrijving, kan de ontbindende voorwaarde alsnog worden ingeroepen op het moment dat de school vaststelt dat er een verslag was op het moment van de inschrijving.

Bij schoolverandering (hetzij tijdens het schooljaar, hetzij via inschrijving met het oog op volgend schooljaar) is de oude school verplicht een kopie van het verslag door te geven aan de nieuwe school (zie omzendbrief BaO/2014/05), en het CLB van de vorige school verplicht een kopie vanhet verslag door te geven aan het CLB van de nieuwe school.

Ouders hebben er dus alle belang bij om van bij de inschrijving het verslag over te maken, en meteen in overleg te gaan met de school en het CLB over redelijke aanpassingen.

De school organiseert overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB over de aanpassingen die nodig zijn voor de leerling.

 • In eerste instantie wordt de redelijkheid afgewogen van de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum. Er kan bij de afweging van de aanpassingen voor het gemeenschappelijk curriculum gebruik gemaakt worden van de analyse die eerder al gebeurde bij de opmaak van het verslag dat voor de leerling werd afgeleverd en dat toegang geeft tot buitengewoon onderwijs. Op dat moment werd immers onderzocht of de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te blijven nemen in het gemeenschappelijk curriculum onredelijk of onvoldoende waren. De school gaat samen met de ouders, de klassenraad en het CLB na of de aanpassingen die nodig zijn, ook in de context van de eigen school onredelijk zijn:
 • In het geval dat de school oordeelt dat de aanpassingen redelijk zijn om met de leerling toch binnen het gemeenschappelijk curriculum te kunnen werken, zijn de voorwaarden voor het verslag niet meer vervuld. Het verslag bepaalt immers dat er gewerkt moet worden op basis van een individueel aangepast curriculum. Het werken op basis van een gemeenschappelijk curriculum is daarmee onverenigbaar. In deze gevallen kan het CLB zelf het initiatief nemen of door de ouders of de school gevraagd worden om het verslag op te heffen.
 • Indien de school oordeelt dat de aanpassingen om de leerling te blijven meenemen in het gemeenschappelijk curriculum ook in de eigen school onredelijk zijn, dan moet de school een afweging maken van redelijkheid van aanpassingen in het kader van een individueel aangepast curriculum .
 • In tweede instantie (en enkel indien de aanpassingen om het gemeenschappelijk curriculum te volgen onredelijk zijn) wordt bekeken of de school de leerling mits redelijke aanpassingen studievoortgang kan laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum.
 • Wanneer de school de aanpassingen redelijk (proportioneel) acht, wordt de inschrijving onder ontbindende voorwaarde omgezet in een gerealiseerde inschrijving. De leerling is dan definitief ingeschreven.
 • Indien de school na het overleg de aanpassingen onredelijk (disproportioneel) acht, motiveert het schoolbestuur waarom de aanpassingen die nodig zijn, als onredelijk worden beoordeeld en de ouders ontvangen een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving. Belangrijk is dat het schoolbestuur de spil vormt in het gehele proces en verantwoordelijk is voor de motivering van de eventuele beslissing tot een niet-gerealiseerde inschrijving. Ze verzamelt hiertoe alle elementen, in overleg met de ouders, klassenraad en CLB.

De inschrijving wordt ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit.

Ouders kunnen een beroep doen op het CLB. Ouders of andere belanghebbenden kunnen tegen de beslissing van het schoolbestuur ook rechtstreeks een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. De motivering zal door de CLR worden onderzocht. De leerling blijft in die periode ingeschreven.

Ook tijdens de schoolloopbaan kan de nood aan aanpassingen voor een leerling wijzigen en kunnen de onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voor de leerling een verslag nodig is voor toegang tot buitengewoon onderwijs.

Opgelet: Het gaat hier over een verslag dat aan de nieuwe voorwaarden voldoet en dus niet over de oude inschrijvingsverslagen buitengewoon onderwijs, waarover bijvoorbeeld GON-leerlingen in het gewoon onderwijs beschikken.

Nadat zo’n verslag ook effectief werd afgeleverd door het CLB, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling, op vraag van de ouders, studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum.

De school beslist vervolgens op basis van dit overleg om de leerling ingeschreven te laten en studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling te ontbinden. Een ontbinding van een inschrijving tijdens de schoolloopbaan op deze basis kan nooit uitwerking hebben in de loop van een schooljaar maar slechts met het oog op een daaropvolgende schooljaar. Het schoolbestuur motiveert haar beslissing en de ouders ontvangen ook in deze situatie een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving

Ouders of andere belanghebbenden kunnen tegen de beslissing tot ontbinding van de inschrijving tijdens de schoolloopbaan door het schoolbestuur rechtstreeks een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. De motivering van de ontbinding van de inschrijving tijdens de schoolloopbaan op basis van de onredelijkheid van de aanpassingen om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum, zal door de Commissie inzake Leerlingenrechten worden onderzocht.

Met het verslag kunnen ouders echter ook de keuze maken om hun kind in te schrijven in een school voor buitengewoon basisonderwijs, of in een andere school in het gewoon basisonderwijs. Zij kunnen daar onmiddellijk toe beslissen of met het oog op het daaropvolgend schooljaar.

3. Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar

Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. (kijk in de infobrochure onderwijsregelgeving punt 3.1 om meer te weten te komen over deze voorwaarden)

4. Screening niveau onderwijstaal

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind

Ouderlijk gezag

1. Zorg en aandacht voor het kind

Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden.

2. Neutrale houding tegenover de ouders

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.

3. Afspraken in verband met  informatiedoorstroom naar de ouders

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.

Beide ouders krijgen de nodige info via website, mail, brieven.

Beide ouders worden uitgenodigd op het oudercontact.

4. Co-schoolschap

Het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij welke ouder het verblijft, kan niet. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap.

Organisatie van de leerlingengroepen

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat uw kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor uw kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor uw kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van uw kind.

Het is de school die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum).

Afwezigheden

(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 4)

Op wie is de regelgeving van toepassing?

De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon basisonderwijs. De regelgeving is ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten. Zij zijn op basis van hun leeftijd leerplichtig. Ook leerlingen die reeds op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar het lager onderwijs vallen onder de reglementering.

Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet onderworpen zijn aan de leerplicht en dus niet steeds op school moeten aanwezig zijn.

Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen lopen meer risico om te mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep. We verwachten dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden omwille van veiligheidsoverwegingen.

Welke afwezigheden zijn gewettigd?

Wegens ziekte.

 • Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is steeds een medisch attest vereist.
 • Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.
 • Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.
 • Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis ( ten laatste de dag van terugkeer). De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

Andere afwezigheden:

Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier afwezigheid wegens:

 • het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant tot en met de tweede graad;
 • het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties;
 • de deelname aan time-out-projecten;
 • in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen.

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

Problematische afwezigheden:

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Alsook voor de toelating tot het eerste leerjaar. (zie ook de engagementsverklaring)

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Na meer dan 10 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Na 30 halve dagen problematische afwezigheden verwittigt de school het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Een- of meerdaagse schooluitstappen (extra-muros activiteiten)

Eéndaagse uitstappen

De jaarlijkse schoolreis is voor uw kind één van de aangenaamste dagen van het schooljaar. De leerlingen kunnen  ook culturele uitstappen maken.

Het zijn dagen zonder banken, zonder schriften, zonder schoolmuren. Dagen om samen met de leerkracht op een andere manier kennis en ervaring op te doen. Bij ééndaagse uitstappen geldt de ondertekening van dit schoolreglement als principiële toestemming voor deelname aan die ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-muros-activiteiten dienen op de school aanwezig te zijn.

Meerdaagse uitstappen

De extra-muros-activiteiten zijn pedagogisch verantwoord en aangepast aan de klassituatie(s).  Leerlingen van de tweede graad (3de en 4de leerjaar) gaan tweejaarlijks op boerderijklas naar Gijzenzele. Leerlingen van de derde graad (5de en 6de leerjaar) gaan tweejaarlijks op bosklas naar Durbuy.

Voor deelname aan een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-muros-activiteiten dienen op de school aanwezig te zijn.

Getuigschrift basisonderwijs

(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 7)

De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs zullen voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift behalen en welke niet. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die in voldoende mate die doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen, hebben bereikt.

De leerlingen die geen getuigschrift behalen, krijgen een attest met de vermelding dat ze het laatste jaar de lessen regelmatig hebben gevolgd. In dit attest geeft de klassenraad de motivatie waarom geen getuigschrift wordt toegekend.

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift:

De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien na toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, kan dat. De kosten die hiervoor gevraagd worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling.

Of een leerling het getuigschrift krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De klassenraad gaat na of de bereikte leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn om het vervolgonderwijs in de A-stroom van het secundair onderwijs succesvol aan te vatten. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen.

Na 20 juni beslist de klassenraad of uw kind al dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. Bij niet ontvangst, wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen.

De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag..

 

Beroepsprocedure:

Let op:

 • -wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).
 •  wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

 

 1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur.
 2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.
 3. Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen.
 4. De directeur of de klassenraad brengen de ouders met een aangetekende brief op de hoogte van de beslissing.
 5.  Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders via een aangetekende brief beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur:
  EH Meuleman
  VZW Katholiek Basisonderwijs Kluisbergen – Wortegem
  Gotstraat 2
  9790 Wortegem-Petegem

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarde voldoen:

 • Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend.
 • Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.

De beroepscommissie zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn.

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.

De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.

Het resultaat van het beroep wordt uiteindelijk op 15 september via een aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht.

 

Onderwijs aan huis

(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 5)

Als je kind vijf jaar of ouder geworden is voor 1 januari van het lopende schooljaar en meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte of ongeval heeft onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.

De ouders moeten hiertoe een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur en een medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat het kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Bovendien moet het kind op 10 km of minder van de school verblijven.

De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind. De school kan in overleg met de ouders contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie.

Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen dergelijke aanvraag indienen, maar voor deze kinderen gelden er andere voorwaarden.

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur.

Herstel- en sanctioneringsbeleid

Herstel- en sanctioneringsbeleid – Document downloaden

Vier lades met maatregelen:

Lade 1: Ernstige, éénmalige overtredingen: altijd straf als signaal

Bij een zware overtreding zoals vandalisme is een signaal naar de buitenwereld noodzakelijk.
Je wil aantonen dat de situatie ernstig wordt genomen.
Er moet een STRAF gegeven worden.
Pas op, straffen helpen zelden om gewenst gedrag te bereiken.
Het is belangrijk om naast de straf, de leerling(en) te ondersteunen in het omgaan met de problemen die aan de oorzaak liggen van de overtreding.

Mogelijke maatregelen in lade 1:

1. Materiële schade herstellen.
2. Herstel tav personen die schade hebben geleden.
3. Contract met begeleiding.
4. Tijdelijke uitsluiting op school met opdracht verbonden aan de aard van de overtreding.
5. Definitieve uitsluiting met verwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening.

Lade 2: Niet ernstige, éénmalige overtredingen

Bij lichte overtredingen die geen grote hinder veroorzaken, volstaat een korte opmerking.
Leerlingen rustig en kordaat wijzen op het naleven van de afspraken is een vorm van contact.
Leerlingen voelen dat je ze ziet, dat je aandacht voor ze hebt.

Mogelijke maatregelen in lade 2:

1. Een gebaar als duim omhoog of omlaag.
2. Een kort gesprek
3. Een stempel die pas gevolgen heeft bij een bepaald aantal

Lade 3: Hinderlijke gewoontes : gewenst gedrag aanleren.

Als lichte overtredingen een slechte gewoonte blijken te zijn, is de strategie van het waarschuwen niet meer voldoende.
Ook aan waarschuwingen went een leerling als er verder geen gevolgen zijn.
Het meest doeltreffende is om overtredingen aan te pakken op maat van de leerling.
Dat vraagt een grotere investering maar het resultaat loont.
Individuele gesprekken met leerlingen en bevragen van collega’s zijn hierbij noodzakelijk om de meest doeltreffende strategie te kunnen kiezen.
Het besef van een leerling dat een leerkracht hem belangrijk vindt en hem persoonlijk wil helpen in de schoolcarrière is de beste drijfveer voor gewenst gedrag op school.

Mogelijke maatregelen in lade 3:

1. Individueel stappenplan met verschillende kleine tussenstappen.
2. Heldere afspraken met positieve en negatieve gevolgen.
3. Kansen om te ‘schitteren’ in de klas.
4. Kleine beloningen als het goed gaat.
5. Positieve leerlingenvolgkaart.

Lade 4: Veel voorkomende, ernstige overtredingen : herstel eisen.

Bij het opzettelijk, frequent fysiek of psychisch kwetsen van mensen moet de school tonen dat ze dit ernstig nemen.
Het slachtoffer moet betrokken worden bij het zoeken naar herstel.
Dader en slachtoffer breng je samen om over het incident te spreken.
Geconfronteerd worden met de pijn van het slachtoffer en zelf iets moeten doen om het goed te maken, is erg ingrijpend.
Het effect op beide partijen is diepgaander dan als de dader enkel gestraft wordt met definitieve uitsluiting.
Herstelgerichte procedures hebben een groter effect dan straffen op het schuldbesef bij de dader.

Mogelijke maatregelen in lade 4:

1. Herstelgesprek of herstelconferentie.
2. Anti-pest procedure (zie anti-pestbeleid)
3. Leerlingenvolgkaart.
4. Verplichte begeleiding door een buddy (= vrijwillige leerkracht).
5. Definitieve uitsluiting met verwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening.

Onthou goed :

1. Een straf moet altijd in verhouding zijn met wat het kind gedaan heeft.
2. Een goede straf is beperkt in tijd.
3. Combineer een straf met werkelementen.

Herstelbeleid versus sanctiebeleid

Herstelrecht

Sanctierecht
Er wordt gekeken hoe een relatie hersteld kan worden omwille van een bepaald gedrag.Er wordt meteen een gevolg gegeven aan bepaald gedrag.
Effect op lange termijn.Effect op korte termijn.
De nadruk wordt gelegd op de manier waarop de jongere de relatie met de andere kan herstellen. Als de jongere iets fout doet, schaadt hij de relatie met de andere.Jongeren leren vooral aan zichzelf te denken. De verleiding om ongewenst gedrag te stellen, blijft groot want de kans dat je niet betrapt wordt, is er steeds.

Principes van herstelgericht werken

 • Leg de focus op de schade.
 • Interactief en verbindend proces.
 • Verantwoordelijkheid.
 • Uitdrukken van gevoelens.

 

 

Bijdrageregeling

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maken ouders er gebruik van, dan moeten ze er wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat u zal moeten betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder.

De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad.

De scherpe maximumfactuur voor het schooljaar 2015– 2016

Op basis van het gezondheidsindexcijfer van maart 2012 en de toepassing van de indexeringsformule en de afronding zijn dit de aangepaste bedragen voor het schooljaar 2015 – 2016:

 

Leeftijd en niveau Geïndexeerd bedrag
Kleuter per schooljaar Max 45 euro = 5 x €9
Lager per schooljaar Max 85 euro = 5 x €17

Deze bedragen worden geïnd via tweemaandelijkse voorschotten (oktober – december – februari – april – juni).

De tweejaarlijkse openluchtklassen vallen onder de minder scherpe maximumfactuur en mag voor het volledig lager onderwijs maximum € 410 bedragen.

De schoolraad controleert op het einde van het schooljaar of gevraagde bedragen daadwerkelijk zijn gebruikt. Zo niet wordt het aan de ouders teruggestort. Een overzicht van de gemaakte onkosten kan u op aanvraag verkrijgen.

Bij afwezigheden en annulaties kunnen de gemaakte kosten worden aangerekend.

 

Detailbijdrageregeling

Bekijk KOSTENRAMING BIJDRAGEREGELING SCHOOLJAAR 2015-2016 (PDF)

Betalingsmodaliteiten

tweemaandelijks wordt de rekening via de kinderen meegegeven. We vragen om binnen de 14 dagen per overschrijving of per domiciliëring te betalen.

Ouders die van een bankoverschrijving wensen over te gaan op bankdomiciliëring kunnen een aanvraag bekomen op het secretariaat.

Bij nalatigheid ontvangt u een herinnering. Daarna neemt de directie persoonlijk contact met u op. Indien uw kind om financiële redenen niet aan een activiteit kan deelnemen, vragen we vooraf contact op te nemen met de directie.

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Discretie is verzekerd

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft, zonder dat er financiële problemen gesignaleerd worden of omdat gemaakte afspraken niet nageleefd worden, zullen wij ons verplicht zien verdere stappen te ondernemen om betaling te bekomen. Ook dan zoeken we in eerste instantie naar een oplossing in overleg. Als dat niet mogelijk blijkt, kan de school overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf ingebrekestelling kan het openstaand bedrag worden verhoogd met de wettelijke intrest.

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

 

Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning

(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 9)

In gemeenschappelijk overleg tussen het schoolbestuur en de schoolraad, heeft men de volgende afspraak gemaakt:

 • reclame en sponsoring worden toegelaten binnen het wettelijk kader en voor zover het pedagogisch verantwoord is.

In geval van twijfel zal de directie de aanvraag voorleggen aan de schoolraad.

Vrijwilligers

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren.

Verplichte verzekering

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilligers. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.

Vergoedingen

De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien.

Geheimhoudingsplicht

Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd.

Welzijnsbeleid

1. Preventie – verkeersveiligheid

Voetgangers en fietsers dragen een fluohesje!

Na schooltijd kunnen de leerlingen onder begeleiding van een leerkracht huiswaarts keren.

Hiertoe worden de 3 rijen begeleid oor een leerkracht :

 • van de speelplaats via de smalle deur naar de kerk (voetgangers: kleuters en leerlingen tot en met 4de leerjaar)
 • van de speelplaats via de grote poort naar de parking vóór de school
 • van de grijze poort naar de kerk (fietsers en leerlingen 5de en 6de leerjaar)

De kinderen met de fiets worden door een leerkracht begeleid tot ze het zebrapad aan de kerk overgestoken hebben, idem voor de kinderen van het 5de en het 6de leerjaar die te voet naar huis gaan.

(Groot)ouders die hun kinderen opwachten aan de schoolpoort, wachten tot de leerkracht met toezicht de grijze poort opent, ook al is dat wat later dan gewoonlijk. Zij zorgt er immers voor dat alles rustig, ordevol en in respect voor elkaar gebeurt.

Mogen we vragen om de kinderen niet voortijdig af te halen (tenzij met schriftelijke toestemming van de directie) en te wachten tot de kinderen in rij met een begeleidende leerkracht naar de grijze poort komen. (Groot)ouders van kinderen van het lager blijven wachten aan de buitenkant van de grijze poort. (Groot)ouders van kleuters wachten onder het afdak van de grijze poort voor de veiligheid van de kleuters. Geen enkele kleuter verlaat de grijze poort zonder begeleiding.

Eerst gaan de fietsers (lager) en de voetgangers van het 5de en 6de leerjaar door naar de kerk en dit voordat de bus vertrekt.

Pas als de bus vertrokken is, komen de leerlingen van het lager (1ste tot en met 6de) aan de grijze poort.

Daarna komen de kleuters met hun begeleidende juf . Zij worden onder het afdak afgehaald. Geen enkele kleuter gaat voorbij de grijze poort zonder de begeleiding van een (groot)ouder of een oudere broer/zus. Hang ’s morgens het juiste pictogram aan de schooltas van uw kleuter zodat uw kind in de juiste rij staat op het einde van de schooldag.

Gelieve met de wagen achter de schoolrij (fietsers en voetgangers) te blijven.

Eens uw kind de schoolpoort verlaten heeft, is het onder verantwoordelijkheid van de ouders (opgepast voor je spelend kind op de parking na schooltijd, het is onder de verantwoordelijkheid van de afhaler).

Indien een kind aan de school na schooltijd niet tijdig wordt afgehaald, wordt het opgenomen in de betalende opvang:

 • op maandag, dinsdag en donderdag om 16.10 uur
 • op woensdag om 11.35 uur
 • op vrijdag om 15.10 uur

Mogen we vragen niet te parkeren aan de oprit van de school (noch aan de grijze poort of voor de ingang van het kerkhof); ook niet buiten de schooluren (om uw kind vlug af te halen bij Knipoog of om uw kind vlug naar de klas te brengen). De bus moet kunnen parkeren onder het afdak, de gemeentediensten moeten naar het kerkhof kunnen, de hulpdiensten moeten vlug op de speelplaats raken, …

Beste ouders, spoor je kind steeds aan recht naar huis te komen.

Dat is niet alleen van groot belang voor het gedrag op straat, maar ook bij ongevallen komt de verzekering niet tussen indien je kind te lang op straat is blijven slenteren.

Indien een kind niet wordt afgehaald door een vast persoon, gelieve dit te melden in de schoolagenda of in het heen-en weerschrift.

De verantwoordelijkheid van de leerkracht met toezicht begint van zodra uw kind op de speelplaats komt. Om veiligheidsredenen wordt vriendelijk verzocht om niet onnodig op de speelplaats te komen.

De ouders worden aangemoedigd tot een kort afscheid aan de schoolpoort.

Aan de school en aan de kerk is een grote parking voorzien. De school is niet verantwoordelijk voor schade aangericht aan auto’s veroorzaakt door slepende schooltassen of fietsonderdelen.

Gemachtigd opzichters of agenten regelen voor- en naschools het verkeer aan het kruispunt Gotstraat – Waregemseweg.

Respecteer dit alles uit veiligheid voor uw kinderen.

Voetgangers en fietsers dragen steeds een fluohesje! (naamtekenen aub)

Leerlingen van het 1ste leerjaar krijgen een gratis fluohesje.

De fietsers komen naar school met hun fiets die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is; een helm is ten zeerste aangeraden.

Het is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en hun kinderen ondersteunen om de verkeersregels na te leven.

De kinderen moeten de kortste en/of de veiligste weg nemen. Zoniet zijn ze niet door de schoolverzekering gedekt.

De leerlingen plaatsen hun fiets op de voor hen voorziene plaats onder de luifel aan de grijze poort, doch de directie en de leerkrachten zijn niet verantwoordelijk voor beschadiging.

2. Medicatie en gezondheid

Wanneer een kind ziek wordt op school, zal de school de ouders of een andere opgegeven persoon verwittigen en vragen of het kind af te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken

Zieke kinderen horen niet thuis op school. Medicatie wordt dus in principe thuis gegeven. Toch kan het gebeuren dat uw kind medicatie moet nemen op school: de antibioticakuur is niet beëindigd alhoewel uw kind zo goed als genezen is zodat het naar school kan, uw kind moet medicatie innemen tegen suikerziekte, tegen ADHD, … Daarvoor moet een bijlage van het schoolreglement correct ingevuld worden (zie ook website – documenten). Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.

 

Wanneer u bij uw kind luizen vaststelt…

 • signaleert dit aan de klastitularis
 • behandel dit onmiddellijk en efficiënt
 • de schoolarts, in samenwerking met de directeur, heeft de bevoegdheid om kinderen naar huis te sturen indien bij hem/haar levende luizen worden aangetroffen. Dit gebeurt in uiterste nood, als steeds dezelfde kinderen voortdurend en hardnekkig luizen hebben.

3. Ongeval

De school verwittigt de ouders. Er wordt besproken wie met het kind naar de dokter of naar het ziekenhuis gaat: directie of ouders. De dokter en het ziekenhuis worden in overleg met de ouders gekozen.

Indien het heel dringend is, wordt dr Kurt Fonteyne of dr Veerle Nachtegaele gecontacteerd.

A. Uw kind is gratis verzekerd op school.

De leerlingen zijn verzekerd bij lichamelijke letsels opgelopen tijdens de schooluren op school; buiten de school bij didactische uitstappen, sportactiviteiten en  tijdens het verblijf bij extra-murosactiviteiten zoals openluchtklas. De leerlingen zijn ook verzekerd tijdens de normale tijd op weg naar en van school. Zij dienen wel rechtstreeks naar huis te gaan via de kortste of veiligste weg. Zij zijn niet verzekerd voor materiële schade (bv. kleerscheuren, schade aan fiets, …). Het gebeurde ongeval moet binnen de 24 uur aan de school gemeld worden!!! Brillen zijn verzekerd als kan aangetoond worden dat de breuk zich voordeed tijdens de schooluren of op de rechtstreekse weg van en naar school.

B. Stappen die gezet worden wanneer een leerling een ongeval overkomt in de school of op weg van en naar de school:

1. De weg van en naar de school.

De leerling is verzekerd zoals punt A vermeldt. De lichamelijke schade wordt in verzekering gebracht. De materiële schade is niet verzekerd.

2. Ongeval op de school.

De leerling is verzekerd zoals punt A vermeldt.

3. De documenten:

 • De school vult de ongevalsverklaring in en bewaart die in de school voor het dossier.
 • De dokter die de eerste hulp verleent, vult het geneeskundig getuigschrift (af te halen op de school) in; de ouders bewaren dit voor het dossier. De ouders of  verantwoordelijke van het kind houden alle onkosten bij.
 • Als de leerling genezen is, brengen de ouders of de verantwoordelijke van het kind de  onkosten die verband houden met de lichamelijke schade, samen met het document  “Uitgavenstaat” naar de mutualiteit. Het document “Uitgavenstaat” wordt in de school  opgehaald.

Het dossier wordt afgerond als volgende documenten aanwezig zijn:

 1. ongevalsverklaring
 2. geneeskundig getuigschrift
 3. uitgavenstaat

We raden de ouders aan zelf een “familiale verzekering” af te sluiten voor hun kinderen, zodat ze verzekerd zijn voor de materiële schade die hun kinderen aan derden aanbrengen.

4. Roken is verboden op school!

In alle gesloten ruimten op school geldt er een algemeen rookverbod voor iedereen. In open lucht geldt op de schoolterreinen een rookverbod tussen 6.30 uur ‘s morgens en 18.30 uur ’s avonds. Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30 uur ’s morgens en 18.30 uur ’s avonds. Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement.

 

Leefregels

1. Gedragsregels

Op school wordt niet gesnoept (kauwgom ook niet), dit voor het ganse schooljaar. Ook  tijdens schooluitstappen (daguitstap of meerdaagse) brengen we geen snoep of kauwgom mee..   Veel beter is een stukje fruit of een droge koek (geen koeken met chocolade)

Speeltijd:

Het is prettig te mogen werken en spelen op plaatsen die netjes onderhouden zijn.  Daarom helpen we mee door ze niet te ontsieren met allerlei resten of afval, dus  papiertjes en schillen in de vuilnisbak.

Wij gebruiken altijd de vuilnisbakken en sorteren!

 • fruitresten
 • PMD
 • papier en karton
 • lege batterijen
 • lege cartridges
 • restafval

De toiletten houden we proper. We verkwisten geen toiletpapier, beschadigen geen  deuren, muren, spiegels, lavabo’s  enz…, we spelen niet met water.  Bij eventuele ernstige beschadiging worden de ouders (of de voogd) op de hoogte  gebracht.

Wij begeven ons naar de afgesproken plaats om naar de klas, opvang, bus of naar   huis  te gaan.

Bij het naar buiten gaan:

 1. trekken we onze trui/jas aan,
 2. verlaten de gang,
 3. begeven ons naar de speelplaats (ook 5de en 6de leerjaar) en keren niet terug (tenzij  na afspraak met de leerkracht).

We wachten tot we op de speelplaats zijn om onze koek of stuk fruit op te eten.

Tijdens de speeltijd gaan alle leerlingen eerst naar het toilet, want tijdens de klasuren moet dit zo veel mogelijk vermeden worden.

We vermijden gevaarlijk spel, ruzie, plagerij en we blijven op voldoende afstand van ramen en deuren.

Bij regenweer blijven we onder het afdak.

We volgen de instructies van de toezichthoudende persoon, die zorgt voor onze veiligheid.

 • Voetballen gebeurt op de grote speelplaats en volgens het rooster.
 • Bij gevaarlijk weer (sneeuw, ijs, zware regenval, …) is voetballen niet toegelaten.
 • Tijdens de winterperiode volgen we voor het spel, de richtlijnen van de leerkracht of de directie.

Bij het belteken staken we het spel en nemen we plaats in de rij om ordelijk en stil naar de klas te gaan.

In de klas:

Onze klas, lessenaar en boekentas houden we steeds keurig. Na kleef- en plakwerk wassen we het bovenblad af. Er zit niet méér in dan nodig en alles heeft een vaste plaats.

 • Wij schrijven niet op de lessenaar.
 • We hangen de kleren zorgvuldig aan de kapstokken en behouden de aangeduide plaats.
 • De bordenwissers worden buiten niet tegen de muur uitgeklopt maar met behulp van een lat.

Steeds fijn gemanierd:

We proberen iedereen te aanvaarden en beleefd te zijn.

Een ‘groet’ kost niets, maar betekent veel.

We gebruiken beleefdheidsformules (alstublieft, mijnheer, mevrouw, juffrouw en dergelijke meer).

Oudere personen laten we voorgaan.

Onze leerkrachten spreken we aan op de wijze waarop het gevraagd wordt op school, dus juf, meester, mevrouw …

We vragen steeds toelating voor iets.

Ook tegenover onze medeleerlingen zijn we beleefd en spreken we hen aan met hun voornaam.

We pesten niet!

Wanneer we ergens moeten binnengaan, kloppen we eerst, bellen we of wachten we op een antwoord en gaan dan binnen.

In de eetzaal:

In de eetzaal bewaren we de rust en de stilte. We eten met zorg en storen de anderen niet.

Wij volgen de richtlijnen van de personen die belast zijn met het organiseren en het toezicht in de eetzaal.

We respecteren werkend hulppersoneel op de school en luisteren naar hen.

Overal waar we komen, beschadigen we niets.  Wanneer dit per ongeluk toch gebeurt, verwittigen we aanstonds de leerkracht of de directie. Er kan daarvoor schadevergoedingen gevraagd worden.

2. Kleding en sieraden

De leerlingen zorgen voor een deftig voorkomen. Strandkledij past niet. De leerlingen dragen degelijk schoeisel (geen klompen, espadrilles of slippers). Er wordt afstand genomen van trends die zich ook uitwendig manifesteren en daardoor een middel zijn om zich te distantiëren van de medeleerlingen.

Het is niet wenselijk dat kinderen met sieraden naar school komen: bij turn- of zwemlessen, tijdens speeltijden gaan die heel dikwijls verloren, ze kwetsen tijdens sport of spel, ze zijn soms uitdagend en revolterend.

Uit veiligheidsoverwegingen en ter bescherming van het jonge kind kan de school geen piercings of (nep)tatoes toestaan.

Sieraden worden bij de directie binnengebracht en blijven er tot iemand zich meldt die een beschrijving kan geven van datgene dat hij/zij verloren heeft. De directie behoudt zich het recht het laatste woord te hebben over de toelaatbaarheid van bepaalde kledij en opsmuk.

3. Persoonlijke bezittingen:

Dit laat je beter thuis:

Om pedagogische en organisatorische moeilijkheden te vermijden, worden volgende zaken niet toegestaan op school: zakgeld – speelgoed – computerspelletjes – walkman – blikje – brikje – allerlei verzamelingen – sieraden – bodystickers – snoep – rolschaatsen of skeelers (uitgezonderd op de roldagen) – gsm

De school houdt rekening met de privacywetgeving. Ouders (voogden) krijgen de garantie dat alle persoonlijke gegevens enkel door de directie aangewend worden onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ouders hebben het recht deze gegevens op te vragen en zo nodig te laten verbeteren, voor zover ze betrekking hebben op hun kind en zichzelf.

Ouders hebben het recht om informatie over hun kind op te vragen. Ook kan er in overleg met de school en met respect voor de privacy van het gezin een persoonlijk document opgemaakt worden om de overgang naar een andere school, een ander niveau optimaal te laten verlopen. Dit document kan relevante informatie bevatten over de onderwijsloopbaan van het kind zoals bijvoorbeeld gegevens over onderwijsproblemen, leerstoornissen, belangrijke gegevens medische aard, schoolrapporten, enz.

4. Milieu op school

We sorteren ons afval.

We gebruiken een brooddoos als we ’s middags boterhammen eten.

Voorverpakte koekjes vermijden we.

5. Eerbied voor materiaal

De leerlingen ontvangen de schoolboeken in bruikleen. Aangezien boeken heel duur zijn, vragen we extra-zorg te dragen voor de boeken  (ouder(s), help hierbij a.u.b.).

De schoolboeken en schriften worden bij het begin van het schooljaar aan de leerlingen bezorgd. Wij krijgen ze op het einde van het schooljaar in goede staat terug.

Beschadiging of verloren boeken worden vergoed!!!

Het schrijfgerief en didactisch materiaal wordt gratis aangeboden voor klasgebruik, niet voor thuisgebruik; tenzij nodig voor huiswerk.

Kinderen mogen eigen materiaal (schrijfgerief, mappen, …) gebruiken op school.

Mogen we vragen soberheid te bewaren bij de keuze van het schoolgerei.

Vermijd te gevulde schooltassen. Zorg voor een gezonde rug!

Voor een goede houding is een schooltas met rugriemen of een trolley aanbevolen. Schoudertassen worden niet aanvaard.

6. Afspraken rond pesten

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en blij voelen op school.

Niettemin loopt het soms fout en kan er pestgedrag ontstaan.

Wij nemen pesten ernstig en trachten elke pestsituatie zo snel mogelijk te stoppen en op te lossen.

Wij komen zo snel mogelijk tot een groepsgesprek waarbij een aantal kinderen de verantwoordelijkheid en de taak krijgen ervoor te zorgen dat het gepeste kind zich weer goed en veilig kan voelen in de klas en op school. Door deze groepsbenadering wakker je ‘het meevoelen met een ander’ aan en leer je de kinderen dat ze zelf deels verantwoordelijk zijn voor de goede sfeer binnen de groep. De pester ervaart dat zijn gedrag niet wordt geapprecieerd door de groep en dat hij of zij niet langer kan rekenen op de steun van de anderen.

De pesters willen we niet meteen bestraffen want kinderen die worden gestraft, nemen soms wraak. Ze gaan nog onopvallender aan de slag en ze verschuiven hun pestgedrag naar situaties buiten de school. Wij gaan ervan uit dat kinderen die pesten zelf ook nood hebben aan ondersteuning of begeleiding, zodat ook zij zich opnieuw goed kunnen voelen binnen de groep en niet in een spiraal van negatieve aandacht en straffen belanden.

Het is heel belangrijk dat wij zo snel mogelijk op de hoogte zijn van mogelijke pestproblemen. Wij vragen dan ook om ons te contacteren of je kind aan te moedigen steun te zoeken bij een leerkracht of bij de directie.

7. Bewegingsopvoeding

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest.

Sport op school tijdens de lesuren:

De lessen bewegingsopvoeding, lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Alle kinderen moeten eraan deelnemen.

Vanaf de kleuterklas genieten onze kinderen wekelijks van 2 uur beweging gegeven door de leerkracht bewegingsopvoeding. Speciale sportkledij is hiervoor niet vereist. Kleuters dragen wel witte gympjes om de turnvloer niet te beschadigen.

Voor het lager is er de ene week twee keer een turnles; de andere week een turnles en een zwembeurt.

Voor de turnles:

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest.

Ten behoeve van de gezondheid van de leerlingen is het wenselijk dat de leerlingen een speciale uitrusting dragen voor de turnles.

De school verplicht daartoe een turnpak dat bestaat uit:

 • een T-shirt met het logo van de school (wordt op school te koop aangeboden)
 • een donkerblauwe of zwarte turnbroek (kan maar moet niet op school aangekocht  worden)
 • gymschoenen (met een witte zool) + witte sokken (zelf aan te schaffen)

Het turngerief zit in een turnzak. Alle leerlingen krijgen in het eerste leerjaar ( en nieuwe leerlingen in het lager) een gratis turnzak en een turn T-shirt. Turnzak en alle gymkledij is voorzien van een naametiket. Wie ervoor kiest geen turn T-shirt te aanvaarden in het 1ste leerjaar, kan de gratis T-shirt niet vragen voor oudere broer/zus.

De turnzak mag na de turnles aan de kapstok in de gang blijven. Elke vakantie wordt het turngerief naar huis meegenomen om te wassen.

De kinderen kleden zich onder begeleiding om in de turnzaal.

Bij herhaaldelijk vergeten van de turnkledij of bij ongewenst gedrag bij het omkleden kan berispt en gesanctioneerd worden. Het “vergeten” van turnkledij geeft geen vrijstelling van sporten.

We raden de kinderen af sieraden te dragen tijdens de sportlessen. De leerkracht kan op geen enkel moment verantwoordelijk gesteld worden bij verlies.

Voor de zwemles:

We starten met watergewenning vanaf het derde kleuter (na de krokusvakantie) om te komen tot gestructureerd zwemmen. Het is absoluut geen noodzaak dat kinderen vooraf hebben leren zwemmen. Het is noodzakelijk zich goed te voelen in het water om bewust goede zwembewegingen aan te leren. Om een maximum rendement te behalen uit de zwemlessen, organiseren wij de zwemlessen als volgt:

 • na de krokusvakantie is er voor de 3de kleuterklas om de 14 dagen watergewenning met de juf en zwemouder(s)
 • het hele schooljaar door gaat het lager om de 14 dagen zwemmen
 • de zwembeurten zijn voorzien in ‘De Treffer’ te Waregem

De leerkracht lichamelijke opvoeding coördineert de zwemlessen voor het lager en de klastitularis werkt actief mee in het zwembad.

De inkom voor het zwemmen wordt door de gemeente betaald, waarvoor onze dank.

Het busvervoer voor het zwemmen bedraagt € 1,20. Voor het zesde leerjaar is dit gratis daar elk kind in het lager onderwijs recht heeft op één schooljaar gratis zwemmen. Na bespreking in de schoolraad is dit voor onze school het zesde leerjaar.

Leerlingen die om medische redenen niet kunnen deelnemen aan de zwemles, brengen hiervoor een doktersattest mee. Ze gaan wel mee naar het zwembad (in de mate van het mogelijke) en volgen de les vanaf de kant mee. Bijgevolg dienen ook deze leerlingen het bustarief te betalen.

Tot de zwemuitrusting horen (voor 3K en lager):

 • een eendelig zwempak (meisjes) en een korte zwembroek tot boven de knie (jongens)
 • een grote handdoek
 • een kleine handdoek
 • een kam

Het is aangewezen dat op de zwemuitrusting een naametiket is voorzien.

Om een aantal organisatorische en hygiënische redenen is

 • het regelmatig wassen van de zwemkledij een must. Na elke zwembeurt wordt de zwemuitrusting naar huis meegegeven.
 • losse kledij gewenst omwille van tijdswinst bij het omkleden = gemakkelijke schoenen, losse kledij (training mag) en geen uurwerk of sieraden en geen bloesjes/hemdjes met knopen en geen broekkousen
 • het beter dat kleuters geen schoenen met veters dragen wanneer het zwemmen is

De kinderen kleden zich onder begeleiding om in de kleedcabines van het zwembad. Bij herhaaldelijk vergeten van de zwemkledij of bij ongewenst gedrag bij het omkleden kan berispt en gesanctioneerd worden.

Nog meer sport op school:

Naast de turn- en zwemlessen, worden nog tal van andere sportactiviteiten georganiseerd zoals: sportdagen, speelplaatsspelen, park – en bosspelen, voetbaltornooitjes, oriëntatieloop, herfstwandeling, ijsschaatsen of ijsglibberen voor de kleuters, fietsweek, roldag, …

We nemen per klas 1 keer per schooljaar deel aan een SVS-activiteit zoals Rollebolle, Kronkeldidoe, Alles met de bal, American Games, Doe-aan-sportbeurs, …

Op woensdagnamiddag zijn er tal van sportactiviteiten op verplaatsing waaraan leerlingen van onze school vrijwillig kunnen deelnemen.

8. Huistaken en lessen:

Ze stimuleren het zelfstandig werken, het leren. Het is een middel om aan zelfevaluatie te doen en een contactmiddel tussen ouders en school.

Een huistaak situeert zich niet steeds op het cognitieve vlak. Er kunnen ook creatieve taken gegeven worden.

Leerlingen kunnen opdrachten krijgen die over een afgesproken termijn lopen en op een gestelde datum af moeten zijn.

Bepaalde inoefenvormen kunnen frequenter voorkomen. Denk aan het inoefenen van woorden in het eerste leerjaar.

Een huistaak is een verplichting en moet met zorg gemaakt worden.

Door de ouders wordt best zo weinig mogelijk hulp geboden. Laat uw kind zelfstandig proberen. In principe moet iedere huistaak door de leerling aangekund worden (gedifferentieerde taken zijn mogelijk). Controle door de ouders qua zorg en netheid is wel gewenst.

In de hogere klassen moeten de leerlingen lessen leren, volgens de richtlijnen die in de klas werden besproken.

In de schoolagenda staat de huistaak genoteerd.

9. Agenda:

Alle kleuters beschikken over een heen- en weerschriftje dat vooral de communicatie tussen de ouders en de klastitularis wil verhogen. Zowel de kleuterleidster als de ouders kunnen er opvallende gebeurtenissen, observatie- en evaluatiegegevens, concrete afspraken, mooie momenten, … in kwijt.

De leerlingen van de lagere school beschikken over een eigen agenda. Binnen het vormingsdomein ‘Leren leren’ is een agenda een eerste instrument. De agenda wordt o.a. gebruikt om huiswerken en lessen te plannen, om belangrijke afspraken te noteren, om punten in neer te schrijven, om een nota te schrijven, … Dagelijks worden huistaken, lessen en soms een mededeling genoteerd. Het zijn dus die taken die volbracht worden. Kinderen worden begeleid om (naargelang de leeftijd) zelfstandig een agenda te leren bijhouden en deze te laten functioneren binnen hun leren.

De klastitularis kijkt de agenda’s na (dagelijks in de eerste graad, wekelijks in de tweede en derde graad).

Wilt U eveneens de agenda van uw kind ter hand nemen en tekenen; het is een teken van mee-beleven met de zorg voor uw kind op school.

10. Rapporteren over uw kind en leerlingenevaluatie:

De kleuters worden NOOIT met punten beoordeeld. Indien u of de kleuterleidster een probleempje ontdekt, dan is een gesprek hierbij belangrijk.

Waarom toetsen?

Er worden toetsen gegeven om de vorderingen van uw kind in beeld te brengen:

 • om te zien wat uw kind reeds kan (of geleerd heeft)
 • om te zien wat uw kind nog niet kan om het te kunnen bijwerken
 • om te zien welke ontwikkelingsmoeilijkheden of leermoeilijkheden uw kind heeft
 • om de leerkracht een beeld te geven van de vorderingen

Zo kan:

 • de leerkracht zijn onderwijshandelen richten
 • het kind bewijzen wat het kan
 • de ouder de vorderingen volgen

De toetsen worden ter inzage meegegeven met uw kind. Logopedisten, revalidatiecentra kunnen deze via de directie of leerkracht opvragen.

Tweemaal per schooljaar (voor bepaalde leerlingen driemaal per jaar) worden genormeerde toetsen (LVS= Leerling Volg Systeem) van spelling, lezen en wiskunde afgenomen. De resultaten worden in het MDO (Multi Disciplinair Overleg) besproken. Indien er ernstige problemen zijn, worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek en wordt een oplossing gezocht.

De leerlingen worden regelmatig gevolgd in hun vorderingen inzake wiskunde, taal, kennisvakken, leer- en leefhouding. Dit kan uitgedrukt worden met een cijfer of met een omschrijving. Leren studeren is een lange weg en loopt niet altijd van een leien dakje, steun uw kind.

De resultaten van de leerling worden genoteerd op het rapport.(oktober – februari – maart/april/mei – juni) Bij het bepalen van de data van de rapporten wordt er rekening gehouden met de spreiding, in die zin dat de toetsen slechts plaatshebben na voldoende ruime periodes, zodat ze de lesvorderingen niet te fel hinderen. Op het einde van het eerste semester (of eind januari) en aan het einde van het schooljaar wordt een specifieke proefwerkperiode ingelast.

Het zesde leerjaar neemt deel aan de interdiocesane proeven wiskunde en Nederlands.

Het vierde leerjaar neemt deel aan de interdiocesane proeven wiskunde, Nederlands en WO.

De rapporten worden na inkijken terug meegegeven naar school. De rapporten van vorige schooljaren blijven in het rapportenmapje zitten.

Er is een bewegingsrapport (4x per jaar) dat na inkijken terug meegegeven wordt naar school.

Beoordeel Uw kind volgens zijn eigen capaciteiten en zijn persoonlijke inzet. Geef Uw kind de tijd om te leren verwerken. Koester geen te hoge verwachtingen en stel zelf ook geen te hoge eisen.

Indien een leerling gewettigd afwezig is voor een toets wordt met de klastitularis een afspraak gemaakt rond het opnieuw afnemen van de proef of het inhalen ervan.

11. Middagpauze:

De middagpauze is vanaf 11.50 uur tot 13.10 uur. De kleuters worden opgevangen in de voor hen toegewezen ruimte (turnzaal, buitentuin). Tijdens de middagpauze is er een toezichtster: voor de kleuters enerzijds en voor de lagere school anderzijds (zie ‘Team’).

Wie ’s middags naar huis gaat eten, komt pas terug om 12.45 uur. Uitzonderingen zijn mogelijk mits voorafgaande toestemming van de directie.

12. Maaltijden:

De school organiseert het ‘schoolrestaurant’ als dienst ten aanzien van uitwerkende ouders die hun kinderen aan de school toevertrouwen.

De school wil de kinderen een rustige en gezellige maaltijd aanbieden. De leerlingen

krijgen de gelegenheid een warme maaltijd te nemen aan € 2,30 per middag (soep + water inbegrepen).

Voor de warme maaltijden maakt de school gebruik van een traiteurdienst (Esthio uit Harelbeke) die onder toezicht staat van de gezondheidsinspectie.

De leerlingen kunnen ook een eigen lunchpakket meebrengen, geen eigen drank.

Choco, fruitsap, melk en soep kan verkregen worden tegen € 0,40 per middag – water is gratis.

Een brooddoos (met naam van de leerling) is een milieubewuste en aanbevolen verpakking.

Er wordt aandacht besteed aan rustig binnenkomen, aan nette tafelmanieren. Er is respect voor het eten en voor de mensen die het bedienen. Elke maaltijd wordt beëindigd met een gebed. De kinderen leren voor elkaar te zorgen.

13. Drankjes en tussendoortjes:

De kinderen vertoeven soms lang op school. Een drankje ’s namiddags is dan best welkom.

Melk, chocomelk en fruitsap kan verkregen worden voor € 0,40.

Op woensdag is er geen drankje te verkrijgen (water kan altijd) daar we die dag als fruitdag houden. Het fruit wordt op woensdag opgegeten in de klas. De kleuters eten koek en fruit altijd in de klas.

Vanaf oktober (of eind september) kan uw kind wekelijks een stuk fruit krijgen aan gunstig tarief via het Tutti Frutti-project.

We vragen dat de kinderen die ’s voormiddags een tussendoortje nemen een stuk fruit (voor de kleuters en het 1ste leerjaar geschild en in stukjes gesneden) of een boterham (niet met choco) meebrengen. Een boterkoek, een koffiekoek, een chocoladekoek is geen boterham en wordt dus niet aanvaard. ’s Namiddags kan een droge koek (geen chocolade aan de buitenkant) als tussendoortje. De koek zit liefst in een koekendoos om papierresten te vermijden. Voor de kleuters wordt een koek zonder chocolade meegegeven.

Elke leerling lager mag een flesje/drinkbus water meebrengen naar de klas en daar naar believen van drinken. Kleuters krijgen op geregelde tijdstippen water in een beker aangeboden.

Andere drankjes van thuis worden niet toegestaan.

Een inschrijving om op school te eten wordt in de loop van een betalingsperiode niet meer gewijzigd. Dit betekent: elke inschrijving voor drankje en/of eetmaal wordt de volle twee maand aangehouden. Op het einde van de tweede maand en voor de 1ste kalenderdag van de volgende maand kan er schriftelijk gevraagd worden voor een wijziging.

14. Verloren voorwerpen:

Verloren kleding wordt verzameld nabij de hoofdingang van de school. Ze worden gedurende één jaar bijgehouden. Bij elk oudercontact worden de gevonden voorwerpen uitgestald. Na het eerste oudercontact van het schooljaar wordt alle overgebleven kledij aan een inzamelactie geschonken.

15. Rust: Hou rust hoog in waarde

Sommige leerlingen vertonen frequent verschijnselen van vermoeidheid.

Onze kleuters en lagere schoolkinderen hebben voldoende nachtrust nodig.

Bij vermoeide kinderen is een gebrek aan concentratie merkbaar.

16. Verjaardag vieren:

Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes en andere thuisfeestjes worden niet uitgedeeld op school.

U kan een adressenlijst bekomen van de klasgenootjes van uw kind.

Een verjaardag vieren in de kleuterklas wordt altijd gevierd met een feestje in de kleuterklas. De jarige krijgt een kroon, een ballon, eventueel een tekening of kaartje, er wordt gezongen en gedanst, … Kortom, uw kleuter staat in het middelpunt van de belangstelling. Indien u wilt trakteren (wat zeker niet moet) met een kleinigheid, vragen wij om dit te doen met een stukje droge cake (zonder chocolade en crème) of een stukje fruit. Speelgoed, ballonnen en snoepgoed worden niet toegestaan!

Kinderen uit het lager trakteren niet voor hun verjaardag. Zij worden ook in de bloemetjes gezet met een applaus, een ballon, een proficiat, een wenskaart, …

Eenmaal per maand worden alle jarigen van de maand in de kijker gezet!

17. GSM/Sociale media:

Gebruik van GSM op school is niet toegelaten; ook niet bij extra-muros activiteiten. Kinderen die een GSM meehebben naar school, zetten die uit en geven die voor de lesuren af aan de directie of de klasleerkracht. Op het einde van de klasdag krijgen ze hun telefoon terug.

Ouders verwittigen steeds de school indien zich wijzigingen voordoen bij het afhalen van hun kind en bellen niet rechtstreeks hun kind op via de GSM. Zo is de leerkracht steeds op de hoogte.

De informatie die de leerling opslaat op de computers van de school dient te beantwoorden aan de wet op de privacy en de wet op de auteursrechten. Ze bevat geen onderwerpen die schade kunnen berokkenen aan de school of aan derden, of die beledigend of kwetsend zijn.

Buiten de schooluren dienden de ouders toe te zien op de naleving van de bestaande wetgeving betreffende het gebruik van de sociale media, opdat noch de school noch haar personeel of leerlingen door oneigenlijk gebruik in diskrediet zouden worden gebracht De school kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor zaken die via sociale netwerken worden verspreid door leerlingen en/of ouders.

Revalidatie/logopedie

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind therapie te laten volgen tijdens de lesuren. Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:

 • een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lesuren moet plaatsvinden;
 • een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie bljkt;
 • een advies van het CLB dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lesuren vereist is.

Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een gemotiveerd verslag is. De toestemming van de directie is verplicht.

Privacy

1. Verwerken van persoonsgegevens

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze laten verwijderen als ze niet ter zake gediend zijn.

2. Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden:

 • de gegevens hebben enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen – op verzoek- deze gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen zich tegen de overdracht verzetten. Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.

Gegevens die betrekking hebben op de schending van de leefregels door je kind zijn nooit tussen de scholen overdraagbaar.

3. Publiceren van foto’s

De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op de website, in het schoolkrantje. De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat.

We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen die te maken hebben met de activiteiten van onze school. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat op elk moment van het schooljaar melden aan de directie. We zullen het bezwaar respecteren en geen beelden van je kind meer publiceren.

4. Recht op inzage en toelichting

Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlingengegevens, waaronder de evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over hun kind. Indien na de toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen, kan dat. De kosten die hiervoor gevraagd worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling. De school kan geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.