Drankjes en tussendoortjes

De kinderen vertoeven soms lang op school. Een drankje ’s namiddags is dan best welkom.

Melk, chocomelk en  fruitsap kan verkregen worden voor € 0,40.

Op woensdag is er geen drankje te verkrijgen (water kan altijd) daar we die dag … (Lees verder)

Middagpauze

De middagpauze is vanaf 11.50 uur tot 13.10 uur. De kleuters worden opgevangen in de voor hen toegewezen ruimte (turnzaal, buitentuin). Tijdens de middagpauze is er een toezichtster: voor de kleuters enerzijds en voor de lagere school anderzijds (zie ‘Team’).… (Lees verder)

Rapporten en proeven

De kleuters worden NOOIT met punten beoordeeld. Indien u of de kleuterleidster een probleempje ontdekt, dan is een gesprek hierbij belangrijk.

Waarom toetsen?

Er worden toetsen gegeven om de vorderingen van uw kind in beeld te brengen:

  • om te zien
(Lees verder)

Agenda

Alle kleuters beschikken over een heen- en weerschriftje dat vooral de communicatie tussen de ouders en de klastitularis wil verhogen. Zowel de kleuterleidster als de ouders kunnen er opvallende gebeurtenissen, observatie- en evaluatiegegevens, concrete afspraken, mooie momenten, … in kwijt.… (Lees verder)

Huistaken en lessen

Ze stimuleren het zelfstandig werken, het leren. Het is een middel om aan zelfevaluatie te doen en een contactmiddel tussen ouders en school.

Een huistaak situeert zich niet steeds op het cognitieve vlak. Er kunnen ook creatieve taken gegeven worden.… (Lees verder)

Afwezig zijn

Indien uw kind afwezig is en een warme maaltijd neemt, gelieve de school te verwittigen (mondeling, telefonisch of schriftelijk) voor 8.30 uur.  Zodoende kan hiermee rekening gehouden worden bij het doorgeven van de bestelling aan de traiteur. Bij niet tijdig … (Lees verder)

Te laat komen

’s Morgens gaat de bel om 08.32 uur en ’s middags om 13.07 uur. Bij het belsignaal maken de kinderen een rij en komen rustig het schoolgebouw binnen. Aan ouders wordt gevraagd om tijdig de school te verlaten. De aanwezigheden … (Lees verder)