Praktisch

Schooluren

De lessen beginnen

 • ‘s morgens om 8.35 uur en eindigen om 11.50 uur
 • ‘s middags om 13.10 uur en eindigen om 16.00 uur
 • op woensdag eindigen de lessen om 11.25 uur
 • op vrijdag eindigen de lessen om 15.00 uur

Er is een pauze (speeltijd) voorzien van 20 minuten ’s voormiddags en ’s namiddags; op vrijdagnamiddag slechts 10 minuten.

De leerlingen van het 5de en het 6de leerjaar volgen aanvullend Franse les.  Deze lessen worden gegeven op dinsdag- en dondermiddag van 12.45 uur tot 13.10 uur.

De schoolbel klinkt telkens 3 minuten voor aanvang van de eigenlijke lessen. Mogen we vragen dat alle leerlingen (ook kleuters) tijdig op school zijn!

Voor de kleuters vragen wij aan de ouder(s) buiten, aan de groene poort, afscheid te nemen. Zo kunnen de kleuters en de juf samen rustig de klas binnen en volgt er voor de kleuter een dagelijks gezamenlijk ritueel (wat sociaal gedrag bevordert).

Te laat komen

’s Morgens gaat de bel om 08.32 uur en ’s middags om 13.07 uur. Bij het belsignaal maken de kinderen een rij en komen rustig het schoolgebouw binnen. Aan ouders wordt gevraagd om tijdig de school te verlaten. De aanwezigheden worden onmiddellijk bij het binnenkomen opgetekend. De klas start stipt om 08.35 uur en om 13.10 uur. Te laat komen stoort het klasgebeuren, ook bij kleuters.

Om rustig en tijdig de lessen te kunnen beginnen vragen we de ouders te zorgen dat het kind met de klasrij mee kan. Ouders zien er op toe dat het kind tijdig vertrekt. Leerlingen die later dan belsignaal op school toekomen, melden zich bij de directie.

Geen enkele leerling verlaat de school tijdens de lessen zonder toelating van de directie. De leerlingen en de kleuters worden voor het eindigen van de lessen of activiteiten niet weggehaald van de school. Bij uitzondering wordt de directie vooraf aangesproken.

Indien een kind voor het einde van de schooltijd afgehaald wordt, wordt aan de afhalende persoon gevraagd dit vooraf schriftelijk mee te delen. Een handtekening van directie geldt voor akkoord. De verantwoordelijkheid voor het vroeger afhalen ligt bij de ouders. (veiligheid – verzekering).

Contact met de leerkracht is altijd mogelijk vóór en nà de klasuren. Tijdens de klasuren kan dit storend werken.

Wanneer dwingende redenen aanwezig zijn, is een onderhoud met de leerkracht mogelijk tijdens de lesuren mits toestemming van de directie.

Wanneer de directie het nodig acht, kan hij/zij aan de ouders voorstellen het onderhoud op een ander moment te laten plaatsvinden.

De directie kan altijd aanwezig zijn bij een onderhoud tussen leerkracht en ouder(s).

Kinderen die onder de middag naar huis gaan, komen pas vanaf 12.45 uur terug naar de school.

Toezicht en opvang op school

Toezicht op de speelplaats: vanaf 8.00 uur en tijdens de speeltijden

Er is toezicht over de leerlingen door de leerkracht tijdens de normale aanwezigheid van de leerlingen op school. Dat is een kwartier voor en na de lessen, zowel in de voor-als namiddag. De leerlingen zijn tijdens de speeltijd op de speelplaats onder toezicht en lopen niet in de (onbewaakte) gangen rond.

Kinderen komen ’s morgens op de speelplaats via het groene poortje.

Er is een betalende kinderopvang “Knipoog” voorzien in samenwerking met de gemeente (zie folder buitenschoolse kinderopvang “Knipoog”) – contact 056/75.85.25

Kinderen kunnen er terecht vanaf 7 uur; ’s avonds tot 18.30 uur.

Voor de kinderen die niet met de bus komen en niet in de opvang zijn, gaat de poort ’s morgens open om 8.00 uur en ’s middags om 12.45 uur.

Opgepast : Wie vóór 8.00 uur ’s morgens op school is (te voet, met de fiets of afgezet met de auto), moet zich met schooltas naar de betalende opvang (Knipoog) begeven, daar is er toezicht. Om 8.15 uur gaan de kinderen van de buitenschoolse opvang onder begeleiding naar de speelplaats. Wie dit niet respecteert, staat niet onder toezicht en is aldus zelf verantwoordelijk voor ongeval of schade aan zichzelf, aan derden, aan materialen en gebouwen van de school of van derden.

Hou aldus het vertrekuur van uw kinderen in ’t oog. Gelieve aldus eveneens op tijd de kinderen af te halen.  Kinderen die op het einde van de schooldag niet tijdig afgehaald worden, blijven in  de naschoolse opvang.

Leerlingenvervoer

Buschauffeur: VERMEIREN INGRID, Tel. 0474/65 70 74 (tussen 7u en 20u)

Er wordt gewerkt met een systeem van buskaarten die per beurt worden geknipt. De kostprijs wordt gelijkgesteld met die van De Lijn.

 • Een kaart van 40 beurten kost € 34.
 • Een kaart van 20 beurten kost € 17.

Er kan maximum € 182 gevraagd worden per kind per schooljaar. Vanaf dan ontvangt je kind een gratis buskaart. Een tweede kind van hetzelfde gezin krijgt 20% korting; d.w.z. dat de maximumgrens voor een gezin met twee kinderen ligt op € 327,60 per schooljaar. Belangrijk is ook dat het derde kind van een gezin alsook elke kleuter steeds gratis meerijdt.

De verrekening gebeurt via de schoolfactuur.

Bij afwezigheid van uw kind is het aan te raden de buschauffeur vooraf te verwittigen (vertrekuur bus aan de school om 7.30 uur), na deze afwezigheid kunt U de chauffeur ervan verwittigen de leerling terug op te halen vanaf … (voorziene dag, datum).

Mogen we vragen om Ingrid niet te contacteren na 20 uur en niet voor 7 uur.

Het is ook goed als u een regelmaat steekt in het gebruik van de bus! Dat scheelt heel wat tijd en organisatie!

De ouders begeleiden hun kinderen tot aan de bus en komen ze afhalen aan de bus.

De busbegeleider/-ster is niet verantwoordelijk voor ongevallen die vóór het opstappen gebeuren en ook niet verantwoordelijk voor het kind van het ogenblik dat het kind met beide voeten is afgestapt.  Die verantwoordelijkheid, eenmaal buiten de busdeur, valt onder de bevoegdheid van de ouders of de voogd van het kind. Dus: hou het uur van vertrek en terugkomst in het oog om uw kind tijdig af te halen aan de bus.

Uur en plaats van op- en afstappen wordt vooraf besproken met de directie en met de buschauffeur. Hou er rekening mee dat dit ietwat kan wijzigen naargelang het aantal kinderen op de bus.

Afwezig zijn

Indien uw kind afwezig is en een warme maaltijd neemt, gelieve de school te verwittigen (mondeling, telefonisch of schriftelijk) voor 8.30 uur.  Zodoende kan hiermee rekening gehouden worden bij het doorgeven van de bestelling aan de traiteur. Bij niet tijdig verwittigen wordt de 1ste dag afwezigheid meegerekend op de maandelijkse afrekening.

Huistaken en lessen

Ze stimuleren het zelfstandig werken, het leren. Het is een middel om aan zelfevaluatie te doen en een contactmiddel tussen ouders en school.

Een huistaak situeert zich niet steeds op het cognitieve vlak. Er kunnen ook creatieve taken gegeven worden.

Leerlingen kunnen opdrachten krijgen die over een afgesproken termijn lopen en op een gestelde datum af moeten zijn.

Bepaalde inoefenvormen kunnen frequenter voorkomen. Denk aan het inoefenen van woorden in het eerste leerjaar.

Een huistaak is een verplichting en moet met zorg gemaakt worden.

Door de ouders wordt best zo weinig mogelijk hulp geboden. Laat uw kind zelfstandig proberen. In principe moet iedere huistaak door de leerling aangekund worden (gedifferentieerde taken zijn mogelijk). Controle door de ouders qua zorg en netheid is wel gewenst.

In de hogere klassen moeten de leerlingen lessen leren, volgens de richtlijnen die in de klas werden besproken.

In de schoolagenda staat de huistaak genoteerd.

Agenda

Alle kleuters beschikken over een heen- en weerschriftje dat vooral de communicatie tussen de ouders en de klastitularis wil verhogen. Zowel de kleuterleidster als de ouders kunnen er opvallende gebeurtenissen, observatie- en evaluatiegegevens, concrete afspraken, mooie momenten, … in kwijt.

De leerlingen van de lagere school beschikken over een eigen agenda.  Binnen het vormingsdomein ‘Leren leren’ is een agenda een eerste instrument. De agenda wordt o.a. gebruikt om huiswerken en lessen te plannen, om belangrijke afspraken te noteren, om punten in neer te schrijven, om een nota te schrijven, … Dagelijks worden huistaken, lessen en soms een mededeling genoteerd. Het zijn dus die taken die volbracht worden. Kinderen worden begeleid om (naargelang de leeftijd) zelfstandig een agenda te leren bijhouden en deze te laten functioneren binnen hun leren.

De klastitularis kijkt de agenda’s na (dagelijks in de eerste graad, wekelijks in de tweede en derde graad).

Wilt U eveneens de agenda van uw kind ter hand nemen en tekenen; het is een teken van mee-beleven met de zorg voor uw kind op school.

Rapporten en proeven

De kleuters worden NOOIT met punten beoordeeld. Indien u of de kleuterleidster een probleempje ontdekt, dan is een gesprek hierbij belangrijk.

Waarom toetsen?

Er worden toetsen gegeven om de vorderingen van uw kind in beeld te brengen:

 • om te zien wat uw kind reeds kan (of geleerd heeft)
 • om te zien wat uw kind nog niet kan om het te kunnen bijwerken
 • om te zien welke ontwikkelingsmoeilijkheden of leermoeilijkheden uw kind heeft
 • om de leerkracht een beeld te geven van de vorderingen

Zo kan:

 • de leerkracht zijn onderwijshandelen richten
 • het kind bewijzen wat het kan
 • de ouder de vorderingen volgen

De toetsen worden ter inzage meegegeven met uw kind. Logopedisten, revalidatiecentra kunnen deze via de directie of leerkracht opvragen.

Tweemaal per schooljaar (voor bepaalde leerlingen driemaal per jaar) worden genormeerde toetsen (LVS= Leerling Volg Systeem) van spelling, lezen en wiskunde afgenomen. De resultaten worden in het MDO (Multi Disciplinair Overleg) besproken. Indien er ernstige problemen zijn, worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek en wordt een oplossing gezocht.

De leerlingen worden regelmatig gevolgd in hun vorderingen inzake wiskunde, taal, kennisvakken, leer- en leefhouding. Dit kan uitgedrukt worden met een cijfer of met een omschrijving. Leren studeren is een lange weg en loopt niet altijd van een leien dakje, steun uw kind.

De resultaten van de leerling worden genoteerd op het rapport.(oktober – februari – maart/april– juni)  Bij het bepalen van de data van de rapporten wordt er rekening gehouden met de spreiding, in die zin dat de toetsen slechts plaatshebben na voldoende ruime periodes, zodat ze de lesvorderingen niet te fel hinderen. Op het einde van het eerste semester (of eind januari) en aan het einde van het schooljaar wordt een specifieke proefwerkperiode ingelast.

Het zesde leerjaar neemt deel aan de interdiocesane proeven wiskunde en Nederlands.

Het vierde leerjaar neemt deel aan de interdiocesane proeven wiskunde, Nederlands en WO.

De rapporten worden na inkijken terug meegegeven naar school. De rapporten van vorige schooljaren blijven in het rapportenmapje zitten.

Er is een bewegingsrapport (2x per jaar) dat na inkijken terug meegegeven wordt naar school.

Beoordeel Uw kind volgens zijn eigen capaciteiten en zijn persoonlijke inzet.  Geef Uw kind de tijd om te leren verwerken. Koester geen te hoge verwachtingen en stel zelf ook geen te hoge eisen.

Indien een leerling gewettigd afwezig is voor een toets wordt met de klastitularis een afspraak gemaakt rond het opnieuw afnemen van de proef of het inhalen ervan.

De organisatie van de oudercontacten

Elke ouder is steeds welkom op de school. U kunt er met al uw vragen terecht bij de directie. Er is steeds mogelijkheid om bij probleemsituaties contact op te nemen met de leerkracht (via de directie) maar niet in de klassen tijdens de activiteiten. Het liefst vinden deze contacten dus voor of na schooltijd plaats.

Er is individueel, gestructureerd oudercontact voorzien voor de kleuters van de eerste en tweede kleuterklas en dit tweemaal per schooljaar. Voor de kleuters van de derde kleuterklas is er een oudercontact in het 1ste trimester en in het midden van het 2de trimester. In juni voorzien we een selectief oudercontact.

Voor het lager is er oudercontact voorzien in oktober en in februari.

Het 6de leerjaar heeft wel nog een extra oudercontact i.v.m. de overgang naar het secundair onderwijs. Op het einde van het schooljaar kan een contact aangevraagd worden door de school of door de ouders.

Daarnaast organiseert de school tal van activiteiten waarbij u informatie over uw kind, over de klas van uw kind of over de school kunt nemen:

 • in de laatste week van augustus of de eerste week van het schooljaar vindt een info-avond plaats zowel in de kleuterafdeling als het lager.
 • op uw vraag is een extra oudercontact te organiseren.
 • op uw vraag is een huisbezoek te organiseren.
 • er zijn extra oudercontacten voor kinderen die extra zorg nodig hebben.
 • infomomenten over studiemogelijkheden na het zesde leerjaar, openluchtklassen, …
 • een afscheidsviering en – receptie voor ouders en leerlingen van het zesdeleerjaar en het personeel
 • openklasdag voor ouders van kleuters

Een schoolkrant (tweemaal per jaar) en de nieuwsbrieven informeren u over het reilen en zeilen van de school.

Ook op deze website www.vbswortegem.be waar u heel wat kan terug vinden i.v.m. wat er leeft op onze school.

Wilt u per uitzondering iets meedelen aan de klastitularis tijdens de schooluren, gelieve u dan eerst bij de directie te melden.

Beste ouders, maak gebruik van deze kansen tot gesprek. Wij weten uit ervaring dat een goede positieve samenwerking tussen ouders en school, zeer gunstig werkt op de betrokkenheid, het welbevinden en de prestaties van uw kind op school.

Vakanties – vrije dagen – pedagogische studiedagen

Zie kalender op deze website, schoolkrantje juni en infoblaadje begin schooljaar

Middagpauze

De middagpauze is vanaf 11.50 uur tot 13.10 uur. De kleuters worden opgevangen in de voor hen toegewezen ruimte (turnzaal, buitentuin). Tijdens de middagpauze is er een toezichtster: voor de kleuters enerzijds en voor de lagere school anderzijds (zie ‘Team’).

Wie ’s middags naar huis gaat eten, komt pas terug om 12.45 uur. Uitzonderingen zijn mogelijk mits voorafgaande toestemming van de directie.

Maaltijden

De school organiseert het ‘schoolrestaurant’ als dienst ten aanzien van  uitwerkende ouders die hun kinderen aan de school toevertrouwen.

De school wil de kinderen een rustige en gezellige maaltijd aanbieden. De leerlingen

krijgen de gelegenheid een warme maaltijd te nemen aan € 2,15 per middag (soep + water inbegrepen).

Voor de warme maaltijden maakt de school gebruik van een traiteurdienst (Esthio uit Harelbeke) die onder toezicht staat van de gezondheidsinspectie.

De leerlingen kunnen ook een eigen lunchpakket meebrengen, geen eigen drank.

Choco, fruitsap, melk en soep kan verkregen worden  tegen € 0,60 per middag –

water tegen € 0,20 per middag.

Een brooddoos (met naam van de leerling) is een milieubewuste en aanbevolen verpakking.

Er wordt aandacht besteed aan rustig binnenkomen, aan nette tafelmanieren. Er is respect voor het eten en voor de mensen die het bedienen. Elke maaltijd wordt beëindigd met een gebed. De kinderen leren voor elkaar te zorgen.

Een inschrijving om op school te eten wordt in de loop van een betalingsperiode niet meer gewijzigd. Dit betekent: elke inschrijving voor drankje en/of eetmaal wordt de volle twee maand aangehouden. Op het einde van de tweede maand en voor de 1ste kalenderdag van de volgende maand kan er schriftelijk gevraagd worden voor een wijziging.

Drankjes en tussendoortjes

De kinderen vertoeven soms lang op school. Een drankje ’s namiddags is dan best welkom.

Melk, chocomelk en  fruitsap kan verkregen worden voor € 0,40.

Op woensdag is er geen drankje te verkrijgen (water kan altijd) daar we die dag als fruitdag houden. Het fruit wordt op woensdag opgegeten in de klas. De kleuters eten koek en fruit altijd in de klas.

Vanaf oktober (of eind september) kan uw kind wekelijks een stuk fruit krijgen aan gunstig tarief via het Tutti Frutti-project.

We vragen dat de kinderen die ’s voormiddags een tussendoortje nemen een stuk fruit (voor de kleuters en het 1ste leerjaar geschild en in stukjes gesneden) of een boterham meebrengen. ’s Namiddags kan een droge koek (zonder chocolade) als tussendoortje. De koek zit liefst in een koekendoos om papierresten te vermijden.

Elke leerling mag een flesje water meebrengen naar de klas en daar naar believen van drinken. Kleuters krijgen op geregelde tijdstippen water in een beker aangeboden.

Andere drankjes van thuis worden niet toegestaan.

Een inschrijving om op school te eten wordt in de loop van een betalingsperiode niet meer gewijzigd. Dit betekent: elke inschrijving voor drankje en/of eetmaal wordt de volle twee maand aangehouden. Op het einde van de tweede maand en voor de 1ste kalenderdag van de volgende maand kan er schriftelijk gevraagd worden voor een wijziging.